Do 1 lutego trwa nabór ofert w ramach konkursu „Od wykluczenia do aktywizacji”

Wspieranie podmiotów zatrudnienia socjalnego, by mogły podnosić jakość swojej oferty na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – to główne założenie programu „Od wykluczenia do aktywizacji”. Do 1 lutego trwa nabór ofert w konkursie w ramach tegorocznej edycji programu.

Głównym celem programu „Od wykluczenia do aktywizacji” organizowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz wspieranie włączenia społecznego na poziomie lokalnym. Zagrożone wykluczeniem społecznym są np. osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, bezdomne, uzależnione.

Resort w zamieszczonym komunikacie poinformował, że chętni, którzy chcą wziąć udział w konkursie zobowiązani są do składania ofert do 1 lutego. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami należy przekazać do Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w MRiPS w formie skanu na adres mailowy konkurs_pzs@mrips.gov.pl. Jako tytuł wiadomości elektronicznej należy wpisać „Oferta na konkurs „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021”. Oferent będzie zobowiązany do złożenia oryginału w wersji papierowej w przypadku dofinansowania, przed podpisaniem umowy.

W ramach konkursu „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021” wspierane będą działania mieszczące się w ramach czterech priorytetów.

Pierwszy to usługi reintegracyjne. W tym priorytecie realizować można różnorodne działania, które podniosą jakość usług świadczonych przez podmioty zatrudnienia socjalnego. Oznacza to przede wszystkim możliwość sfinansowania w ramach programu nowych usług świadczonych na rzecz uczestników, kierowania działań do nowych kategorii osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Drugi priorytet to tzw. ścieżki reintegracji. Obejmuje on przedsięwzięcia dotyczące zacieśniania współpracy między podmiotami zatrudnienia socjalnego a pracodawcami, szczególnie spółdzielniami socjalnymi i podmiotami ekonomii społecznej, dzięki któremu uczestnicy będą mogli płynnie przechodzić od zajęć w centrach integracji społecznej i klubach integracji społecznej do zatrudnienia. Dodatkowo w tym priorytecie możliwe jest też sfinansowanie dostosowania oferty w zakresie reintegracji zawodowej do potrzeb pracodawców działających na lokalnym rynku pracy.

Trzeci priorytet to włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych. Działania finansowane w ramach tego priorytetu powinny umożliwić podmiotom zatrudnienia socjalnego ściślejszą współpracę z konsorcjum spółdzielni socjalnych. Współpraca ta może dotyczyć zarówno przepływu uczestników do zatrudnienia w spółdzielniach, jak i kwestii ekonomicznych i osiągania wspólnych celów gospodarczych.

Czwarty priorytet dotyczy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu młodzieży. W tym obszarze mieszczą się działania skierowane do osób młodych, zwłaszcza do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Powinny one służyć nabywaniu umiejętności do współpracy, dialogu, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, ale także profilaktyki, konstruktywnych form spędzania czasu wolnego czy też promowania wolontariatu i przedsiębiorczości społecznej.

Szczegółowy opis konkretnych działań, które wpisują się w poszczególne priorytety i mogą uzyskać dofinansowanie znajduje się w regulaminie konkursu w rozdziale V. Przeznaczenie środków programu.

Podmiot uprawniony do konkursu może złożyć jedną ofertę w danym priorytecie, a w całym konkursie maksymalnie dwie oferty. Składanie ofert wspólnych jest dopuszczalne w ramach wszystkich priorytetów. Resort rodziny zaznacza, że niedopuszczalne jest jednak składanie ofert wspólnych, w których oferentami są oddziały terenowej tej samej organizacji. Złożenie oferty wspólnej wyklucza możliwość złożenia oferty indywidualnej przez podmiot, który bierze udział w ofercie wspólnej w ramach tego samego priorytetu.

Możliwa jest realizacja projektów rocznych. Projekty muszą rozpocząć się w 2021 r. (wydatki będą uznawane za kwalifikowalne najwcześniej od dnia 1 kwietnia 2020 r.) oraz zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2021 r.

Wymagane jest wniesienie wkładu własnego finansowego lub osobowego lub rzeczowego w wysokości minimum 10 proc. całkowitej kwoty planowanej na realizację zadania publicznego. Wymóg ten należy rozumieć w ten sposób, że oferent może wnieść: wyłącznie wkład własny finansowy we wskazanej wysokości lub większy; wyłącznie wkład własny osobowy we wskazanej wysokości lub większy; wyłącznie wkład własny rzeczowy we wskazanej wysokości lub większy; połączyć wartość dwóch lub trzech typów wkładów, aby łącznie stanowiły co najmniej wskazane minimum.

W przypadku wniesienia wkładu osobowego lub wkładu rzeczowego konieczne jest zawarcie w ofercie uzasadnienia dokonanej wyceny wkładu.

Więcej informacji na temat konkursu, regulamin, a także m.in. wzór oferty i oświadczeń można znaleźć na stronie internetowej: https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Ogloszenie,o,konkursie,w,ramach,programu,Od,wykluczenia,do,aktywizacji.,Edycja,2021,4215.html

MRiPS zachęca wszystkich zainteresowanych konkursem do zadawania pytań za pośrednictwem infolinii (22 661 16 87) czynnej od 11 stycznia do 1 lutego br. w godz. 11-13.(PAP)

Karolina Kropiwiec, fot. freepik.com

Data publikacji: 14.01.2021 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również