MEN pomoże uczniom z niepełnosprawnością 

Dofinansowanie na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2020/2021, dla uczniów z niepełnosprawnością – zapowiedziało MEN. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie tego dofinansowania opublikowano w Dzienniku Ustaw.

Zgodnie z nim, w tym okresie, programem będą objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym i uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, mający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

„W latach 2020-2022 pomoc w ramach programu otrzyma ponad 131 tys. uczniów. W roku szkolnym 2020/2021 będzie to ponad 45 tys. dzieci, w kolejnym roku szkolnym – również ponad 45 tys. uczniów, a w roku szkolnym 2022/2023 – ponad 40 tys. dzieci” – poinformowała rzeczniczka prasowa Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska.

Uczniowie klas I-VIII, czyli wszystkich klas szkół podstawowych, mają prawo do korzystania z bezpłatnych podręczników będących własnością szkoły.

Pomoc w dofinansowaniu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych (w tym podręczników do kształcenia w zawodach i materiałów do kształcenia zawodowego) trafi do uczniów z niepełnosprawnością uczących się w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Chodzi o uczniów: branżowej szkoły I stopnia, klasy I branżowej szkoły II stopnia, klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas II i III trzyletniego liceum ogólnokształcącego, klas I i II pięcioletniego technikum, klas II-IV czteroletniego technikum.

Pomoc przysługiwać będzie też uczniom szkół specjalnych przysposabiających do pracy. Będzie przyznawana na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych ucznia. Złożyć będzie go mógł także nauczyciel, pracownik socjalny lub sam uczeń, jeśli jest pełnoletni. Wniosek trzeba złożyć do dyrektora szkoły, do której będzie w nowym roku szkolnym uczęszczać uczeń.

Pomoc przysługiwać będzie także niepełnosprawnym uczniom szkół artystycznych, uczących się w klasach odpowiadających szkołom ponadgimnazjalnym i ponadpodstawowym, czyli uczniom ogólnokształcącej szkoły muzycznej, baletowej, liceum sztuk plastycznych, liceum plastycznego i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych.

Wysokość maksymalnego dofinansowania jest różna, zależy od typu szkoły. Dla uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy wynosi do 225 zł, dla uczniów szkół branżowych – do 390 zł, a dla uczniów liceów, techników i szkół artystycznych – do 445 zł.

Termin na złożenie wniosku ustala wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na siedzibę szkoły. Dla szkół muzycznych, rolniczych i leśnych terminy te ustalą ministrowie prowadzący dany typ szkoły.

Jak poinformowało MEN, na realizację programu w latach 2020-2022 zaplanowano łącznie 54 mln zł – po 18 mln zł w każdym roku, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa. W przypadku wzrostu liczby uczniów uprawnionych do objęcia programem możliwe jest zwiększenie tej kwoty.

Oprac. IKa/, fot. pixabay.com

Data publikacji: 15.07.2020 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również