Projekt „Kultura bez barier” – otwarty nabór partnera pozarządowego w celu wspólnej realizacji

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych występując jako przyszły Lider Projektu w porozumieniu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN), występującym jako Partner Strategiczny, ogłasza otwarty nabór Partnera Pozarządowego w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego „Kultura bez barier”, który będzie stanowił projekt pozakonkursowy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem partnerstwa będzie wspólne z Liderem Projektu oraz Partnerem Strategicznym przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz realizacja projektu pt. „Kultura bez barier” na podstawie umowy o dofinansowanie, którą Lider Projektu podpisze z Centrum Projektów Europejskich jako Instytucją Pośredniczącą.

Celem głównym projektu jest wypracowanie i wdrożenie nowego modelu zapewniania dostępności oferty i zasobów instytucji upowszechniania kultury dla osób z niepełnosprawnościami.

Określenie zakresu, sposobu, warunków i kosztów realizacji zadań Partnera Pozarządowego w ramach projektu nastąpi w oparciu o uzgodnienia dokonane pomiędzy Liderem, Partnerem Strategicznym i Partnerem Pozarządowym na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie oraz w trakcie procesu oceny wniosku przez Instytucję Pośredniczącą.

Partnerem Pozarządowym może być podmiot krajowy wybrany zgodnie z procedurą określoną, będący organizacją pozarządową spełniający następujące wymagania:

  1. Posiada doświadczenie w realizacji projektów/programów/przedsięwzięć na rzecz dostępności kultury dla osób z niepełnosprawnościami, które łącznie dotyczyły osób z co najmniej dwoma rodzajami niepełnosprawności w okresie co najmniej ostatnich 5 lat przed ogłoszeniem naboru.
  2. Doświadczenie w realizacji projektów/programów/przedsięwzięć na rzecz dostępności kultury dla osób z niepełnosprawnościami, które łącznie dotyczyły co najmniej dwóch różnych obszarów kultury (np. literatury i czytelnictwa, teatru i tańca, muzyki, sztuk wizualnych, wydarzeń artystycznych, dziedzictwa, zasobów muzealnych, edukacji i animacji kulturalnej) w okresie co najmniej ostatnich 5 lat przed ogłoszeniem naboru.
  3. Zadeklarowanie do udziału w projekcie co najmniej 2 ekspertów, z których każdy ma co najmniej 5 lat doświadczenia w działaniach na rzecz dostępności kultury dla osób z niepełnosprawnościami i którzy łącznie mają doświadczenie w zakresie dostępności kultury dla osób z co najmniej dwoma rodzajami niepełnosprawności oraz w co najmniej dwóch obszarach kultury; którzy są zatrudnieni u Oferenta na podstawie umowy o pracę lub są członkami zarządu Oferenta od co najmniej 1 roku przed ogłoszeniem o naborze, albo z którymi Oferent stale współpracuje w oparciu o umowy cywilnoprawne, w tym umowy o wolontariacie i współpraca ta w przypadku każdego eksperta trwa łącznie co najmniej 1 rok przed ogłoszeniem naboru.

Partnerem nie może być podmiot podlegający wykluczeniu związanemu z zakazem udzielania dofinansowania podmiotom wykluczonym lub wobec którego orzeczono zakaz dostępu do środków funduszy europejskich.

Podmiot ubiegający się o wybór na Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:

  1. Wypełniony „Formularz oferty” zgodny co do treści z wzorem dołączonym do ogłoszenia, w tym wymagane oświadczenia oraz deklaracja.
  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru potwierdzający formę organizacyjno-prawną podmiotu, osoby uprawnione do reprezentowania i zasady reprezentacji podmiotu.
  3. Statut, jeśli podmiot go posiada lub inny równoważny dokument.
  4. Pełnomocnictwo, jeśli składana oferta i oświadczenia podpisywane są przez inną/e osobę/osoby niż osobę/osoby upoważnioną/-e do reprezentowania podmiotu, zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu.

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w języku polskim w formie pisemnej według wzoru załączonego na stronie PFRON.

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej (skan) na adresy poczty elektronicznej: kgurbiel@pfron.org.pl oraz kkrysik@pfron.org.pl do dnia 28 lipca 2020 r. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Po upływie terminu składania ofert Komisja powołana do oceny zgłoszonych ofert przeprowadzi ocenę w celu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni o wynikach konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja o wynikach konkursu zostanie także opublikowana na stronie internetowej PFRON.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.

Podmioty, które nie zostały wybrane do pełnienia funkcji Partnera Pozarządowego mają możliwość wniesienia odwołania do prezesa Zarządu PFRON w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia o wynikach konkursu na stronie internetowej PFRON, w formie elektronicznej (skan), na adres poczty elektronicznej wskazany do składania ofert.

Odwołanie zostanie rozpatrzone w ciągu 5 dni roboczych od daty wpływu.

Informacja o wynikach odwołania zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej PFRON.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania zostanie dokonana ponowna ocena ofert przez nową Komisję Konkursową.

Więcej informacji: http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-o-otwartym-naborze-partnera-pozarzadowego-w-celu-wspolnej-realizacji-projektu-kultura/

Info: PFRON, oprac. tuk/, fot. archiwum NS

Data publikacji: 06.07.2020 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również