Dowóz dzieci z niepełnosprawnością do placówek oświatowych

Ustawa Prawo oświatowe (art. 32 ust. 6) określa, że obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom, objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 (wyjątkowe wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku od 7 do 9 lat), bezpłatnego dowozu do placówek oświatowych.

Gmina jest zobowiązana nie tylko do bezpłatnego transportu, ale również do opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. Alternatywą jest zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna – na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

Nie jest uregulowana kwestia dowozu dzieci niepełnosprawnych w wieku niższym, choć na zasadzie dobrowolności, gmina może zorganizować dzieciom bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego również w przypadkach, w których nie ma takiego obowiązku.

Tego rodzaju wydatki mogą być zakwalifikowane jako związane z kształceniem, wychowaniem i opieką, w tym kształceniem specjalnym i profilaktyką społeczną. Ponoszone także przez niepubliczne przedszkola na cele związane z dowozem dzieci z niepełnosprawnością w wieku poniżej pięciu lat do tych placówek, wpisują się też w zakres ww. art. 35 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Z przywołanych przepisów wynika (również art. 35 ust. 1, ust. 4 i ust. 5 pkt 2 i 3), że dotacje mogą być przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań m.in. placówek wychowania przedszkolnego, w tym w odniesieniu do uczniów i wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – wyłącznie w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej.

Zatem kryterium dopuszczalności poniesienia wydatku z dotacji, uwarunkowane jest jego powiązaniem z procesem kształcenia, wychowania i opieki.

(Podstawa prawna: Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148), Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.)

IKa, fot. pixabay.com
Data publikacji: 21.08.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również