2013 – Rok Osób Niepełnosprawnych

Uchwałą z dnia 7 grudnia br. Sejm RP ustanowił rok 2013 Rokiem Osób Niepełnosprawnych. Za przyjęciem uchwały przy braku głosu przeciw, głosowało 443 posłów, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Uchwała jest konsekwencją działań władz państwowych i samorządowych na rzecz osób niepełnosprawnych. W 1997 r. Sejm RP przyjmując uchwałę Karta Praw Osób Niepełnosprawnych uznał, że osoby, którym sprawność fizyczna, psychiczna lub intelektualna trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia normalne funkcjonowanie, jeśli chodzi o życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą być dyskryminowane.

Kolejnym ważnym dokumentem promującym nowoczesne, otwarte podejście do niepełnosprawności, opartego na prawach człowieka była Konwencja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych z 13 grudnia 2006 r., którą Polska ratyfikowała we wrześniu br. Konwencja ONZ podkreśla, że osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do uczestnictwa w życiu społecznym, również do pracy, na zasadzie równości z innymi osobami.

Sejm poprzez tę uchwałę apeluje o tworzenie warunków równego dostępu osób z niepełnosprawnością – których jest w Polsce ok. 5,5 mln – do dóbr publicznych i głównych nurtów życia.

Kat

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również