Apel RPO do premier ws. osób z niepełnosprawnością

Apel RPO do premier ws. osób z niepełnosprawnością

W Polsce żyje ponad 4,5 miliona osób z niepełnosprawnościami:

– jedynie trzech na dziesięciu uczniów z niepełnosprawnościami uczy się w szkole ogólnodostępnej, która zapewnia edukację włączającą;
– jedynie 9,1 proc. osób z niepełnosprawnościami osiąga wykształcenie wyższe (25,8 proc. osób sprawnych);
– stopa bezrobocia wśród osób z niepełnosprawnościami wynosi ponad 18 proc.;
– ponad 70 tysięcy osób z niepełnosprawnością jest ubezwłasnowolnionych.

6 września 2012 r. Polska ratyfikowała Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Bezpośrednie stosowanie przez sądy jej przepisów napotyka jednak na poważne utrudnienia. Zgodnie z Konwencją państwo-strona zobowiązane jest jedynie do cyklicznego sprawozdawania postępów w zakresie realizacji zobowiązań wynikających z tej Konwencji. Protokół fakultatywny przewiduje natomiast możliwość składania skarg indywidualnych przez osoby, które twierdzą, że są ofiarami naruszenia przez państwo-stronę postanowień Konwencji.

Dlatego rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar zwrócił się do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło z apelem o ratyfikowanie przez Polskę Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Apel poparło 170 organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, ochrony praw człowieka, równego traktowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

O apelu rzecznik poinformował 21 stycznia podczas konferencji prasowej, w której udział wzięły również: zastępczyni RPO ds. Równego Traktowania dr Sylwia Spurek, dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania w Biurze RPO Anna Błaszczak, dr Monika Zima-Parjaszewska z Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Anna Rutz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Info: RPO, oprac. sza

Data publikacji: 21.01.2016 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również