Egzamin praktyczny na prawo jazdy bez opłat dla osób z niepełnosprawnością

Egzamin praktyczny na prawo jazdy bez opłat dla osób z niepełnosprawnością

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. Oznacza to bezpłatny egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii B dla osób z niepełnosprawnością, które potrzebują dostosowania pojazdu do rodzaju schorzenia, jeśli jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem tych osób.

Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 czerwca 2016 r., sygn. akt K 37/13.

Stwierdzono w nim, że przepisy dotychczas obowiązującej ustawy nie przewidywały udzielenia przez władze publiczne efektywnej pomocy osobie z niepełnosprawnością, która wymaga przystosowania pojazdu do rodzaju schorzenia oraz w zapewnieniu pojazdu na potrzeby praktycznej części egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B.
Były to zapisy niezgodne z art. 69 Konstytucji RP oraz art. 20 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.

Podpisana ustawa przewiduje całkowite zniesienie opłaty za praktyczną część egzaminu na prawo jazdy w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem tych osób.

Ponadto, przedmiotowa ustawa nakłada na ministra właściwego do spraw gospodarki obowiązek wyznaczenia, spośród jednostek organizacyjnych jemu podległych lub przez niego nadzorowanych, podmiotu, który będzie prowadził internetową bazę informacji o pojazdach odpowiednio przystosowanych do rodzaju niepełnosprawności. W bazie tej wskazany będzie ośrodek szkolenia kierowców, w dyspozycji którego znajduje się dany pojazd.

Liczba egzaminów praktycznych na prawo jazdy kategorii B dla osób z niepełnosprawnością w latach 2012-2015 wyniosła poniżej 400 rocznie.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu nakładającego na ministra właściwego do spraw gospodarki obowiązek wyznaczenia podmiotu właściwego do prowadzenia i aktualizowania internetowej bazy danych o pojazdach odpowiednio przystosowanych do rodzaju niepełnosprawności. Przepis ten wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Info: www.prezydent.pl, oprac. kat

Data publikacji: 03.04.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również