Firmy mogą wiele zyskać dzięki inwestycjom ułatwiającym życie osób ze szczególnymi potrzebami

W Polsce jest ogromna grupa ludzi ze szczególnymi potrzebami, do których zaliczają się m.in. kobiety w ciąży, seniorzy czy osoby z niepełnosprawnościami. Firmy, które uwzględniają w swojej działalności ich potrzeby i inwestują w zwiększanie dostępności, mogą dzięki temu powiększyć grono swoich odbiorców i zbudować przewagę konkurencyjną. Wśród przedsiębiorstw, które chcą realizować innowacyjne projekty znoszące bariery dla takich osób – zarówno fizyczne, np. w budynkach, jak i cyfrowe, PARP ma do rozdysponowania aż 222 mln zł. W ramach ogłoszonego naboru w Ścieżce SMART, finansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, wnioski o dofinansowanie można składać jeszcze do końca października br.

W Polsce mieszka około 4,7 mln osób niepełnosprawnych, co stanowi ok. 12,2 proc. ogółu społeczeństwa. Z kolei dane ZUS za 2021 rok pokazują, że ok. 2,3 mln osób pobiera świadczenia emerytalno-rentowe i ma orzeczenia o niepełnosprawności. Te liczby pokazują, że w sumie jest w Polsce ogromna grupa ludzi ze szczególnymi potrzebami obejmująca m.in. osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, niewidome, głuchonieme i z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Do tej grupy zaliczają się także osoby starsze czy kobiety w ciąży i z małymi dziećmi. Dla wszystkich nich szeroko pojęta dostępność warunkuje możliwość samodzielnego, niezależnego funkcjonowania i udziału w różnych sferach życia.

– Inwestycje w dostępność są rozumiane jako działania podejmowane na rzecz tego, aby wszystkie osoby mogły w taki sam sposób korzystać z przestrzeni transportowej, systemów informatycznych, systemów komunikacyjnych etc. Takie inwestycje mogą przynieść wiele korzyści przedsiębiorcom, którzy zdecydują się je realizować – mówi agencji Newseria Biznes Monika Karwat-Bury, ekspertka Departamentu Wspierania Innowacji w Przedsiębiorstwach w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jak wskazuje, firmy uwzględniające w swojej działalności inwestycje w dostępność oraz szczególne potrzeby wymienionych grup mogą powiększyć grono swoich potencjalnych odbiorców i zbudować dzięki temu przewagę konkurencyjną. Zainteresowanie takimi działaniami ze strony biznesu jest coraz większe. Dlatego PARP uruchomiła właśnie nabór do Ścieżki SMART skoncentrowany właśnie na projektach na rzecz dostępności. Do rozdysponowania wśród przedsiębiorców ma 222 mln zł.

– Ścieżka SMART to wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą realizować projekty związane ze zwiększeniem dostępności. Celem takiego działania powinno być rozwiązanie, które w istotny sposób zwiększy tę dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami – wyjaśnia Monika Karwat-Bury. – Dofinansowanie w ramach Ścieżki SMART zależy jedynie od wielkości projektu i warunków udzielania pomocy publicznej. Nie ma określonej maksymalnej kwoty dofinansowania. Nie ma również określonej minimalnej wartości projektu, co oznacza, że każdy projekt, który spełnia kryteria programu od strony finansowej, jest możliwy do realizacji.

Nabór do Ścieżki SMART jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021–2027 (FENG). Rozpoczął się 6 lipca br., a mikro-, mali i średni przedsiębiorcy zainteresowani aplikowaniem o środki mogą składać wnioski za pośrednictwem systemu LSE na stronie PARP jeszcze do 30 października 2023 roku.

– Przedmiotem projektów, które mogą być dofinansowane w konkursie, powinno być w każdym przypadku opracowanie i wprowadzenie na rynek produktu, usługi bądź zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego, która spowoduje, że zniesiona zostanie jedna lub więcej barier w dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dofinansowane mogą być również projekty związane z pracami badawczo-rozwojowymi – wymienia ekspertka PARP.

Podobnie jak w poprzednich naborach Ścieżka SMART opiera się na realizacji projektów modułowych. To oznacza, że przedsiębiorstwo aplikujące o środki musi skonstruować swój projekt, wykorzystując jeden z dwóch modułów obowiązkowych (prace badawczo-rozwojowe lub wdrożenie innowacji) oraz dowolną liczbę spośród pięciu modułów fakultatywnych (dedykowanych cyfryzacji, zazielenianiu, internacjonalizacji, podnoszeniu kompetencji i budowaniu infrastruktury B+R). Przedmiotem każdego z tych modułów musi być rozwiązanie problemów osób ze szczególnymi potrzebami, istotnie przyczyniające się do zwiększenia dostępności, rozumianego jako zniesienie co najmniej jednej lub więcej barier występujących w przestrzeni fizycznej (np. w budynkach), cyfrowej, w systemach informacyjno-komunikacyjnych, procesach, produktach lub usługach.

– Ważna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to poziom innowacyjności wymagany w modułach obowiązkowych – wskazuje Monika Karwat-Bury. – Powinien on mieć co najmniej skalę ogólnokrajową. Innymi słowy musi to być produkt, usługa lub proces przyczyniający się do ograniczania barier i zwiększania dostępności, który jest innowacyjny co najmniej w skali kraju.

Info: Newseria, fot. pixabay.com

Data publikacji: 26.07.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również