Forum Dialogu PFRON – NGO

2 czerwca w Warszawie odbyła się konferencja pn. „Współpraca Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z organizacjami pozarządowymi”. Konferencja stanowi punkt wyjścia do pogłębionego dialogu pomiędzy PFRON a NGO.

Podczas spotkania dyskutowano o wzmocnieniu współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami zarówno w zakresie zadań zlecanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także innych form współpracy służących wymianie doświadczeń, prezentacji poglądów czy konsultowaniu nowych rozwiązań.

Otwierając konferencję, prezes Zarządu PFRON, Krzysztof Michałkiewicz, podkreślił, że PFRON od lat wspiera finansowo i merytorycznie działania podejmowane przez organizacje pozarządowe na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

– Z roku na rok przeznaczamy coraz większe środki finansowe na wsparcie organizacji pozarządowych. W 2022 roku jest to 570 mln złotych, w ramach których realizowane są 693 projekty, a ze wsparcia skorzysta 270 000 osób z niepełnosprawnościami. Podkreśleniem znaczenia współpracy z NGO  jest wyodrębnienie w strukturze Funduszu Departamentu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. – powiedział Prezes Michałkiewicz.

Prezes PFRON zwrócił także uwagę na wzrost aktywności osób z niepełnosprawnościami poprzez działalność w sektorze pozarządowym.

W dalszej części konferencji przedstawiciele Funduszu – Mirosław Izdebski, dyrektor Departamentu ds. Polityki Regionalnej oraz Grzegorz Falkowski,  zastępca dyrektora Departamentu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przedstawili liczbowe podsumowanie efektów współpracy finansowej PFRON z NGO oraz programów Rady Nadzorczej PFRON.

Kamil Bobek, dyrektor Departamentu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, odnosząc się do słów prezesa Zarządu PFRON, podkreślił podmiotowość organizacji pozarządowych, wskazując, że są one nie tylko adresatem pomocy finansowej PFRON, ale także Partnerem, z którym Fundusz chce być w dialogu, opartym o zasady współpracy wymienione w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. zasada pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Następnie przedstawił planowane kierunki zmian w dokumentacji konkursowej, które Fundusz planuje wprowadzić na potrzeby realizacji kolejnych konkursów.

Zmiany dotyczyć będą uproszczenia procedur ubiegania się i realizacji projektów wieloletnich poprzez składanie wniosków w konkursie na wszystkie okresy. Ponadto planowane jest wprowadzenie możliwości wnoszenia przez organizacje pozarządowe rzeczowego wkładu własnego. Rozważana jest także rezygnacja z obligatoryjnej weryfikacji przez PFRON poszczególnych dowodów księgowych na etapie rozliczenia dofinansowania.

Po wystąpieniach prelegentów odbyła się dyskusja, podczas której przedstawiciele obecnych organizacji pozarządowych podkreślili istotne znaczenie współpracy z Funduszem. Poruszono temat warunków otrzymywanych dotacji w związku z rosnącymi kosztami działalności, a także rosnącą rolę podmiotów ekonomii społecznej w obszarach działań reintegracji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami.

Uczestnicy z uznaniem przyjęli zapowiedź rozwijania partnerskiej współpracy i poszukiwania przestrzeni do tego, aby wspólnie z organizacjami pozarządowymi działać na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Pozytywnie oceniono kierunek zmian, zmierzający do zawierania umów wieloletnich, a także uproszczeń związanych z rozliczaniem realizacji projektów.

W podsumowaniu ustalono, że dyskusja na tematy poruszone w czasie konferencji będzie kontynuowana zarówno podczas cyklicznych spotkań Forum Dialogu, jak i planowanego spotkania dotyczącego konsultacji w sprawie zmian zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON.

Info i fot. PFRON

Data publikacji: 06.06.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również