Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego – współpraca z samorządami w woj. śląskim

– W najbliższych latach samorządy lokalne będą mogły korzystać z oferty krajowego programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Zróżnicowana oferta programu jest odpowiedzią na współczesne wyzwania społeczne. Pieniądze z FERS będziemy inwestować między innymi w poprawę funkcjonowania instytucji rynku pracy, zwiększenie dostępności przestrzeni i usług dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienie opieki nad dziećmi, wspieranie rozwoju edukacji i systemu opieki zdrowotnej – mówiła wiceministra funduszy i polityki regionalnej Monika Sikora.

W Będzinie i Dąbrowie Górniczej odbyło się spotkanie z władzami samorządowymi miasta, w którym wzięła udział podsekretarz stanu Monika Sikora. Spotkanie było okazją do przedstawienia możliwości wsparcia samorządów z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027.

Program FERS w dużej części finansuje krajowy Programu Maluch+. W kontekście poprawy aktywności zawodowej rodziców wsparcie z FERS będzie przyczyniać się do zwiększenia dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Dofinansowanie zwiększy dostępność opieki żłobkowej, by wspierać polskie rodziny. Dzięki tym środkom chcemy utworzyć ponad 100 tys. nowych miejsc opieki nada dziećmi do lat 3.

FERS będzie koncentrował się także na poprawie jakości edukacji, w tym kształcenia zawodowego i szkolnictwa wyższego. W tym roku m.in. planowane jest uruchomienie wsparcia szkoleniowego i doradczego, skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego i ich kadr w zakresie rozwoju cyfrowego oświaty, a także kolejne możliwości realizacji projektów przez uniwersytety i inne uczelnie.

W obszarze zdrowia, podobnie jak w minionej perspektywie finansowej, priorytetem będzie przejście od opieki instytucjonalnej do opieki lokalnej. Fundusze unijne w ramach FERS wesprą również osoby starsze potrzebujące opieki oraz dzieci i młodzież z zaburzeniami psychicznymi. Planowane jest wsparcie poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym ich doposażenie i szkolenia dla ich kadr, tak by oferowały wysokiej jakości usługi dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zaplanowano również wsparcie dla placówek systemu oświaty, które są zainteresowane utworzeniem lub przekształceniem się w tzw. Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą. Będzie to kolejny krok w kierunku budowania otwartości polskiej edukacji na potrzeby uczniów z niepełnosprawnościami.

Celem programu FERS będzie też również rozwój dialogu społecznego i obywatelskiego. Związki zawodowe czy organizacje pozarządowe otrzymają wsparcie na budowanie swojego potencjału do współdziałania z sektorem publicznym w rozwiazywaniu najważniejszych problemów społecznych.

W najbliższym czasie uruchomiony  ze środków programu FERS będzie projekt „Dostępny samorząd 2.0”, w którym przewidziano granty dla jednostek samorządu terytorialnego na wdrożenie standardów dostępności, wypracowanie lokalnych strategii zapewniania dostępności, szkolenia i doradztwo dla kadr samorządowych. Samorządy mogą otrzymać dofinansowanie także na wsparcie dostępności w instytucjach kultury, biorąc udział w projekcie „Projektowanie uniwersalne kultury – dostępność w instytucjach kultury”.

Osiągnięcia samorządu woj. śląskiego pod względem korzystania z Funduszy Europejskich
– Z funduszy programu krajowego POWER, zrealizowano na terenie Śląska ponad 400 projektów o łącznej wartości ponad 1,2 mld euro – powiedziała podsekretarz stanu Monika Sikora. –

Nadal chcemy przeznaczać fundusze unijne na edukację, rozwój i innowacje, inwestować w kluczowe usługi społeczne, pomagać mieszkańcom w podnoszeniu umiejętności i rozwoju.

Wszystko po to, aby tworzyć warunki dla harmonijnego i systematycznego rozwoju kraju – dodała.

W kończącym się okresie programowania polityki spójności ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), na terenie regionu śląskiego finansowane były 2 programy – jeden ogólnokrajowy Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) zarządzany przez MFiPR oraz program regionalny, zarządzany przez samorząd województwa śląskiego –

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego.

Info i fot. MFiPR, oprac. rhr/

Data publikacji: 19.01.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również