Funkcjonowanie PFRON ma pozostać bez zmian

Funkcjonowanie PFRON ma pozostać bez zmian

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, tak jak znakomita większość państwowych funduszy celowych, miał być zlikwidowany.

Dokładnie, to miał stracić osobowość prawną i stać się wyodrębnionym rachunkiem bankowym, zarządzanym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Miało się to stać w 2012 roku, posłowie wówczas jednak odroczyli wyrok o trzy lata, tj. do końca 2014 roku.
Uzgodniono wówczas ministrem finansów, że PFRON zachowa samodzielność na okres trzech lat, żeby przeanalizować, czy taka odmienność specyfiki gromadzenia przez niego środków i specyfika zadań nie będą stały w kolizji z zasadami finansów publicznych.
Nie określono również co miałoby się stać z programami PFRON, które realizowane były z poziomu centralnego (biuro), jak i wojewódzkiego (oddziały), skierowanymi do organizacji pozarządowych oraz do osób indywidualnych.

Obowiązujący obecnie stan prawny to zapis w art. 91 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), że PFRON 1 stycznia 2015 r. ma stać się państwowym funduszem celowym, czyli traci swoją osobowość prawną. W tym samym terminie, zgodnie z art. 98 ww. ustawy, PFRON wraz z oddziałami ma stać się Biurem Obsługi Funduszu, podlegającym pełnomocnikowi rządu ds. osób niepełnosprawnych oraz marszałkom województw.
Także 1 stycznia 2015 r. mają wygasnąć akty powołania prezesa PFRON i jego zastępców oraz dyrektorów oddziałów. Rozwiązane mają być Rada Nadzorcza i Zarząd Funduszu, a mienie PFRON ma przejść na rzecz Skarbu Państwa, w którego imieniu ma nim rozporządzać minister pracy i polityki społecznej. Od 1 stycznia 2015 r. pracownicy Biura PFRON mają się stać pracownikami Biura Obsługi Funduszu, a pracownicy jego oddziałów – pracownikami urzędów marszałkowskich.

Posłowie koalicji widząc w takim stanie prawnym zagrożenie realizacji zadań Funduszu na rzecz osób z niepełnosprawnością, ich pracodawców i organizacji pozarządowych, wystąpili z inicjatywą zmiany ustawy o rehabilitacji. Trzy lata, w trakcie których PFRON działał na dotychczasowych zasadach, pozwoliły potwierdzić, że Fundusz ten powinien nadal funkcjonować samodzielnie, uważa Sławomir Piechota, przewodniczący sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
Tym razem posłowie nie proponują przedłużania status quo funkcjonowania PFRON na kolejny okres lecz utrzymanie go na stałe. 11 lipca br. projekt trafił do Sejmu.
Celem nowelizacji – co wyraźnie podkreślono w uzasadnieniu projektu – jest zaproponowanie rozwiązań, zmierzających do utrzymania stabilnego i silnego systemu zarządzania środkami Funduszu, podlegającego społecznej kontroli, co jest możliwe przy zachowaniu osobowości prawnej Funduszu i jego organów, tj. Zarządu Funduszu i Rady Nadzorczej.

W uzasadnieniu projektu poselskiego czytamy m. in.:
Z doświadczeń międzynarodowych wynika, iż państwowe fundusze celowe, ze względu na wysoki poziom aktywów finansowych jakimi dysponują, wymagają często specjalnych zasad zarządzania, zarówno w ujęciu planów strategiczno-finansowych, jak i odpowiedniej podstawy organizacyjnej. Propozycja pozbawienia Funduszu osobowości prawnej spotkała się z silnym protestem środowiska osób niepełnosprawnych. Do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a także do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych wystąpienia w tej sprawie skierowało 55 organizacji pozarządowych, organizacje pracodawców i organizacje związkowe oraz wiele indywidualnych osób niepełnosprawnych. Dotychczasowa formuła funkcjonowania Funduszu, sprawdziła się, a zatem, celowe wydaje się jej pozostawienie, tym bardziej, że rozwiązanie to nie generuje żadnych kosztów.

Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (www.sejm.gow.pl)
Oprac. R.S.
Data publikacji:16.07.2014 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również