I Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców ZAZ

Około 70 reprezentantów zakładów aktywności zawodowej z całej Polski, przedstawiciele stowarzyszeń chcących utworzyć ZAZ, panele dyskusyjne, debata o dobrych praktykach, spotkanie z poseł Małgorzatą Adamczak i dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu Aleksandrą Kowalską, prezentacja obszarów współpracy między przedsiębiorstwami społecznymi w Niemczech dokonana przez zagranicznych gości, wreszcie I Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców ZAZ - tak można podsumować działania stałego forum zakładów aktywności zawodowej.

Spotkanie to odbywało się w dniach 13-15 listopada br. w Hotelu Inter Szablewski w podpoznańskim Dymaczewie, do którego zjechali uczestnicy z całego kraju. Przywitani zostali przez prezesa Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych Przedsiębiorstw Społecznych, Tadeusza Synorackiego (kierownika ZAZ „Niezapominajka” w Gołaszewie) oraz prezesa Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi, Andrzeja Markiewicza. Tego dnia odbył się panel dyskusyjny, podczas którego określono największe problemy, z którymi na co dzień borykają się pracodawcy w zakładach aktywności zawodowej i przedsiębiorstwach społecznych. Wyłonione wspólnie zagadnienia podzielono na cztery kategorie, którymi drugiego dnia zajęły się komisje tematyczne – panele dyskusyjne.

Każda z nich zajęła się uszczegółowieniem interesujących problemów, dokonaniem ich hierarchizacji i wyznaczeniem terminów wypracowania rozwiązań.

Komisje tematyczne
Do najpilniejszych kwestii komisja ds. działalności gospodarczej zaliczyła stworzenie katalogu branż zakładów aktywności zawodowej, który ułatwi klientom wyszukanie usług i produktów, a także wpłynie na poprawę kooperacji pomiędzy przedsiębiorstwami. Grupa ta zajmuje się również organizacją targów zakładów aktywności zawodowej oraz podnoszeniem jakości, co może skutkować certyfikacją produktów i usług oferowanych przez ZAZ znakiem „Zakup prospołeczny”.

Komisja ds. otoczenia instytucjonalnego skupi uwagę przede wszystkim na współpracy i utrzymywaniu relacji z takimi instytucjami jak Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, komisje sejmowe i senackie oraz urzędami wojewódzkimi i marszałkami województw. Ważnym celem stawianym sobie również przez ten zespół jest powołanie grupy ekspertów ds. tworzenia nowych zakładów aktywności zawodowej.

Komisja ds. rehabilitacji i zatrudnienia dążyć będzie przede wszystkim do ujednolicenia dokumentów indywidualnego programu rehabilitacji (IPR), stworzenia nowego regulaminu funduszu aktywności i współpracy z warsztatami terapii zajęciowej. W planach tej grupy znajduje się również promocja sportu wśród pracowników zakładów aktywności zawodowej.

Komisja ds. legislacji zamierza wpływać na politykę społeczną i ekonomiczną organów władzy publicznej tak, by uwzględniała ona interesy zakładów aktywności zawodowej i przedsiębiorstw społecznych. Pochyli się zatem nad takimi problemami jak: algorytm, Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, dotacje podmiotowe dla ZAZ samorządowych, katalog kosztów działalności gospodarczej itp.

Cele każdej z komisji są ambitne, a ich realizacja określona w czasie. Podział zadań i kooperacja praktyków i specjalistów z całej Polski ma zapewnić szybki i satysfakcjonujący efekt. Mimo iż członkowie poszczególnych zespołów pracują na co dzień w różnych miejscach kraju, to utrzymują ze sobą stały kontakt między innymi dzięki internetowemu forum, funkcjonującemu na stronie Związku. Warto podkreślić, że i powstanie forum, i listopadowe spotkanie były współfinansowane w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Międzynarodowe forum
Drugiego dnia forum, po zakończeniu i podsumowaniu prac w komisjach, rozmawiano o między innymi o nawiązaniu współpracy międzynarodowej. Dyskutowano nad możliwościami współpracy Związku Pracodawców ZAZ z niemiecką organizacją pracodawców osób niepełnosprawnych. Zaproszeni goście z Niemiec – Kathrin Völker z BAG (Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen e. V.), a następnie Christoph Lorbacher z Osnabrücker Werkstätten GmbH podkreślili potrzebę nawiązywania współpracy między przedsiębiorstwami społecznymi na poziomie regionalnym i krajowym, a następnie poświęcili wiele czasu na wymianę doświadczeń z zakresu przedsiębiorczości społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Z przedstawicielami zakładów aktywności zawodowej spotkała się również dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Aleksandra Kowalska, oraz poseł Małgorzata Adamczak. Celem tych rozmów było wypracowanie rekomendacji w sprawie dofinansowań wielkopolskich ZAZ z PFRON.
Wieczorem wszyscy spotkali się na uroczystej kolacji, w czasie której mogli się lepiej poznać, nawiązać kontakty, wymienić się wypracowanymi rozwiązaniami i posiadanym doświadczeniem.

Bądźmy w kontakcie…
Ostatniego dnia uczestnicy forum nie osiedli na laurach, lecz kontynuowali pracę z wielkim zaangażowaniem, mając świadomość, że wkrótce się rozstaną i że są to ostatnie chwile, by ustalić razem konkretny plan działań. Marek Jurkiewicz, członek Zarządu Związku, dokonał podsumowania minionych dwóch dni, przypomniał najważniejsze ustalenia. Uświadomił, że spędzone wspólnie trzy dni są doskonałym punktem wyjścia ogólnopolskiej współpracy między zakładami aktywności zawodowej. Komunikacji i wymianie doświadczeń, zdobytej wiedzy oraz wypracowanych rozwiązań w komisjach tematycznych służyć ma forum. Dlatego zasady korzystania z tej platformy komunikacyjnej oraz możliwości z tym związane omówiła z uczestnikami spotkania Weronika Janaszek – specjalista ds. wizerunku. Na zakończenie Grzegorz Wojtanowski, prawnik Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi, poprowadził dyskusję na temat Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Trzy dni spędzone na rozmowach dotyczących sposobów funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej, nawiązanie kontaktów, wyrażenie chęci współpracy nie tylko na poziomie wojewódzkim, ale na poziomie krajowym stanowią o sile rozwijającego się Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych Przedsiębiorstw Społecznych. Życzymy zatem wytrwałości w podjętych działaniach i wielu sukcesów, które przyczynią się do polepszenia sytuacji polskich ZAZ.

Info: ZP ZAZ, oprac. IRCa

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również