Inauguracyjne posiedzenie Rady Dostępności

Po raz pierwszy w II kadencji Rady Dostępności w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej spotkali się przedstawiciele instytucji państwowych i organizacji pozarządowych, a także środowisk osób z niepełnosprawnościami, by rozmawiać o stanie realizacji oraz kierunkach rozwoju i nowych inicjatywach dotyczących dostępności. Radzie Dostępności przewodniczyła wiceministra Monika Sikora.

– Rada Dostępności to bardzo ważny dla naszego ministerstwa i mam nadzieję dla całej sfery publicznej podmiot. Wspiera nas w systemowym wprowadzaniu idei dostępności do wszystkich polityk publicznych. Takie zagadnienia jak równość, tolerancja, niedyskryminacja czy równouprawnienie są mi bardzo bliskie. W ten zestaw ważnych dla mnie wartości i  wpisuje się również dostępność, jako sposób urzeczywistniania prawa licznej i różnorodnej grupy osób ze szczególnymi potrzebami – powiedziała wiceministra funduszy i polityki regionalnej Monika Sikora.

Podczas I posiedzenia 46 osób otrzymało z rąk wiceszefowej MFiPR akty powołania na członka Rady Dostępności. Organ skupia przedstawicieli organizacji zajmujących się tematem niepełnosprawności, instytucji rządowych, sektora nauki i biznesu oraz ekspertów ds. dostępności.

Tematem pierwszego posiedzenia było przedstawienie roli i zadań Rady Dostępności w II kadencji oraz omówienie głównych kierunków działań na rzecz dostępności jakie są planowane w 2024 r.

Rozmawiano także o założeniach Ustawy o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze.

– Patrząc na dorobek pierwszej kadencji Rady Dostępności, jestem przekonana, że bardzo dużo udało się już Państwu dokonać w tym kierunku. Nadal jednak musimy wspólnie pracować by ta idea nie stała się pustym sloganem, by rzeczywistość nie ustępowała założeniom i planom – mówiła wiceministra. – Jesteśmy jednocześnie w ważnym momencie, w którym dzięki kolejnej ustawie, która jest obecnie procedowana w Sejmie Rzeczpospolitej – ustawie o zapewnianiu spełniania wymogów dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze – dostępność zyskuje nowe, bardzo ważne pole oddziaływania – dodała.

Wydarzenie było również okazją do zaprezentowania nowego projektu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Dostępne zabytki, których wychodzi naprzeciw problematyki dostępności obiektów zabytkowych i ich dostosowywania

Rada Dostępności
To grupa ekspertów, reprezentujących różne środowiska. Wśród nich są przedstawiciele administracji rządowej, przedsiębiorcy oraz eksperci ds. dostępności. Członkowie Rady Dostępności to osoby, które posiadają wiedzę oraz doświadczenie w zakresie dostępności, rozumieją potrzeby osób z niepełnosprawnościami i seniorów oraz znają rozwiązania, które najlepiej posłużą realizacji tych potrzeb. Wśród członków Rady są także osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, które najlepiej znają bariery w naszym otoczeniu i przestrzeni publicznej.

Do głównych zadań Rady należy opiniowanie i doradztwo w procesie tworzenia aktów prawnych, rekomendowanie zmian w przepisach prawnych wynikających z potrzeb w zakresie dostępności, wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz działań na rzecz poprawy świadomości społecznej w zakresie dostępności oraz przygotowywanie ekspertyz i analiz niezbędnych do realizacji działań zaplanowanych w Programie.

Więcej o Radzie: LINK

Info i fot. MFiPR

Data publikacji:12.04.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również