Jest projekt ustawy wyrównującej wysokość tzw. emerytury EW do wysokości świadczenia pielęgnacyjnego

Posłowie PiS iKukiz’15 złożyli na początku września projekt z dnia 2 września ustawy o świadczeniu wyrównawczym dla osób pobierających wcześniejszą emeryturę z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki (tzw emerytury EWK).

Ustawa określa warunki nabywania prawa, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania świadczenia wyrównawczego dla osób pobierających wcześniejszą emeryturę z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki, zwanego dalej „świadczeniem wyrównawczym”. Celem tego świadczenia jest dodatkowe wsparcie osób pobierających wcześniejszą emeryturę z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki, której wysokość jest niższa niż wysokość świadczenia pielęgnacyjnego Prawo do świadczenia wyrównawczego przysługuje osobie pobierającej wcześniejszą emeryturę na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 1989 r.

Świadczenie wyrównawcze ma być przyznawane z urzędu, przysługuje miesięcznie w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą świadczenia pielęgnacyjnego, a kwotą wcześniejszej emerytury. Decyzję w sprawie świadczenia wyrównawczego wydaje i świadczenie to wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wypłata świadczenia wyrównawczego następuje wraz z wypłatą wcześniejszej emerytury. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Poprzez świadczenie – emeryturę EWK – umożliwiono nabycie prawa do emerytury bez względu na wiek jednemu z rodziców, posiadającemu wymagany okres zatrudnienia (wynoszący 20 lat dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn) rozumianego jako wykonywanie pracy w ramach umowy o pracę, a zmuszonemu przerwać tę pracę z tej przyczyny, że stan zdrowia dziecka wymagał stałej opieki nad nim oraz pielęgnacji lub pomocy w czynnościach samoobsługowych. Pomoc w tej formie przysługuje wymienionym w ustawie osobom, które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie pielęgnacyjne jest rodzajem specjalnej, państwowej pomocy pieniężnej, o jaką mogą ubiegać się osoby opiekujące się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Mimo, że emerytura EWK – w przeciwieństwie do świadczenia pielęgnacyjnego – zabezpiecza opiekuna dziecka niepełnosprawnego po ustaniu tej opieki, w projekcie ustawy proponuje się przyznać osobom uprawnionym do emerytury EWK, których emerytura jest niższa od kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, świadczenie wyrównawcze do wysokości świadczenia pielęgnacyjnego. Świadczenie wyrównawcze będzie podlegać podatkowi od osób fizycznych oraz składce na ubezpieczenia zdrowotne.

Szacuje się, że obecnie około 25,3 tys. osób jest uprawnionych do emerytury EWK, co spowoduje, że koszt proponowanego rozwiązania w 2022 r. nie powinien przekroczyć 165 mln zł.

em/, rhr/, fot. pexels.com
Data publikacji: 23.09.2021 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również