Kolejne projekty ustaw przedmiotem rozpatrzenia sejmowej komisji

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny 10 kwietnia rozpatrzyła wniosek o skierowanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej do podkomisji stałej do spraw osób z niepełnosprawnościami i włączenia społecznego. Komisja przyjęła ww. wniosek

Projekt dotyczy zwiększenia kwoty renty socjalnej z 1217,98 zł netto do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę; obecnie kwota renty socjalnej równa jest kwocie najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy tj. 1588,44 zł.

Komisja przeprowadziła ponadto pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych.

Celem projektu jest umożliwienie przyjęcia przez Radę Ministrów rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń, pracowników określonych w tym programie, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie.

Komisja przyjęła poprawki, mające charakter doprecyzowujący i zapobiegające ewentualnym wątpliwościom interpretacyjnym w zakresie możliwych form wypłaty przedmiotowego dofinansowania.

Komisja przyjęła sprawozdanie.

Sprawozdawca – poseł Jagna Marczułajtis-Walczak (KO).
W posiedzeniu uczestniczyli: minister rodziny, pracy i polityki społecznej – Agnieszka Dziemianowicz-Bąk oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Sebastian Gajewski.

Info: sejm.gov.pl, fot. Aleksander Zieliński / Kancelaria Sejmu

Data publikacji: 11.04.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również