Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami monitorowana przez RPO

Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami monitorowana przez RPO

Polska w 2012 r. ratyfikowała Konwencję ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. Zdaniem rzecznika praw obywatelskich, który w Polsce pełni rolę niezależnego organu monitorującego wykonanie konwencji konieczne jest wprowadzenie zmian systemowych, które umożliwią osobom niepełnosprawnym pełne i równe korzystanie ze wszystkich praw człowieka.

Rzecznik uważa, że nie ma w Polsce organu, który koordynowałby politykę wobec prawie 5 mln osób z niepełnosprawnościami. Uważa też, że niezbędne jest przyjęcie przez Polskę strategii wdrażania Konwencji oraz podpisanie Protokołu Fakultatywnego do niej, dzięki czemu Komitet Praw Osób z Niepełnosprawnościami z siedzibą w Genewie mógłby badać skargi składane przez obywateli polskich.

W informacji przesłanej Komitetowi Praw Osób z Niepełnosprawnościami ONZ, który monitoruje przestrzeganie Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami przez państwa będące jej stronami, zaproponował zmiany w celu pełnego wdrożenia Konwencji przez Polskę.

Wśród nich znalazły się m.in. wzmocnienie ochrony osób z niepełnosprawnościami przed przemocą, w tym przemocą domową, wyeliminowanie nieludzkiego lub poniżającego traktowania osób z niepełnosprawnościami, które pozbawiono wolności, projektowanie budynków, programów i usług według zasad uniwersalnego projektowania, zastąpienie instytucji ubezwłasnowolnienia systemem wspieranego podejmowania decyzji, wprowadzenie jednolitego systemu orzecznictwa o niepełnosprawności, promowanie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy i in.

Zmiany obejmują różne dziedziny życia osób z niepełnosprawnością.

kat
Data publikacji: 20.02.2018 r.

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również