List otwarty przedstawicieli WTZ do wiceministra K. Michałkiewicza

Członkowie Prezydium Ogólnopolskiego Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej 12 września wystosowali list otwarty do wiceszefa resortu rodziny Krzysztofa Michałkiewicza, pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych, wyrażając swój niepokój dotyczący planowanych zmian w rozporządzeniu dotyczącym algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym. Uznają oni, że „zaproponowana przez stronę rządową dynamika wzrostu poziomu algorytmu nie wychodzi naprzeciw zapowiadanym zmianom ekonomiczno-społecznym w naszym kraju.”

Prezentujemy go poniżej, zachowując pisownię oryginału.

Pan Krzysztof Michałkiewicz
Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Warszawa

Szanowny Panie Ministrze
Członkowie Prezydium „Ogólnopolskiego Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej” z dużym zaskoczeniem przyjęli fakt pojawienia się w dniu 2 września 2019 r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów, w wykazie prac legislacyjnych informacji o założeniach do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym. Dla przypomnienia jednym z efektów spotkania, prezydium OFWTZ z przedstawicielami MRPiPS oraz PFRON, które odbyło się w dniu 11 lipca br. w siedzibie PFRON w Warszawie, była deklaracja Strony Rządowej, iż na początku września br. zostanie przedstawiona prezydium OFWTZ propozycja sposobu podniesienia poziomu finansowania kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Polsce.

Jeszcze z większym zaskoczeniem i dezaprobatą środowiska WTZ została przyjęta treść założeń ww. projektu związanego z poziomem finansowania działalności tych instytucji w latach 2019-2022. Oczywiście sam fakt podjęcia próby polepszenia sytuacji finansowej naszych placówek oceniamy bardzo pozytywnie, jednak nie zmienia to faktu, że zaproponowana przez Stronę Rządową dynamika wzrostu poziomu algorytmu nie wychodzi naprzeciw zapowiadanym zmianom ekonomiczno-społecznym w naszym kraju. Proponowane rozwiązania finansowe tylko w bardzo drobnej części wychodzą naprzeciw oczekiwaniom oraz potrzebom organizacji prowadzących WTZ. W dużym stopniu nie spełniają przedstawionych stronie rządowej postulatów a zwłaszcza postulatu o

„UZYSKANIE STABILNEGO, PŁYNNIE ROSNĄCEGO I W WYSOKOŚCI ADEKWATNEJ DOPONOSZONYCH KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA WTZ W POLSCE, ZAPEWNIAJĄCEGO REALIZACJĘ NA ODPOWIEDNIM POZIOMIE ZADAŃ Z ZAKRESU POWADZONEJ REHABILTACJI KWOTY DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON, NA POZIOMIE MIN. 2’500,00 zł”.

Przyjęcie w dniu 10 września br. przez Rząd przepisów o zwiększeniu w roku 2020 poziomu płacy minimalnej do wysokości 2600,00 zł oraz planowana mapa drogowa zwiększenia wysokości tego wskaźnika kolejno: w roku 2021 do 3000,00 zł a w roku 2022 do 4000,00 zł powoduje, że zawarte w omawianym projekcie propozycje zwiększenia w latach 2019-2022 kwoty dofinansowania ze środków PFRON kosztów działalności Warsztatów (średnio o 131 zł miesięcznie na uczestnika), nie tylko nie spowodują zahamowania degradacji naszych placówek, ale nieuchronnie pociągną za sobą likwidację wielu z nich. Zapisane w opisie projektu kwoty oczywiście podnoszą bezwzględną wartość dofinansowania przez PFRON kosztu pobytu uczestnika WTZ, to jednak realna jego wartość pozostanie w najlepszym przypadku na tym samym poziomie, co w roku bieżącym. Martwi też brak zapisów o wprowadzeniu stałego, corocznego wskaźnika waloryzacji opartego o najniższe wynagrodzenie.

Panie Ministrze
Środowisko osób niepełnosprawnych oraz pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Polsce, apeluje do Pana Ministra i bardzo liczy na poważne traktowanie przez Stronę Rządową problemów, z którymi od wielu lat borykają się nasze placówki. Wnosimy o ponowne pochylenie się na treścią omawianego projektu w opisanym powyżej zakresie. Wszystkim nam zależy na w miarę możliwości szybkim oraz konstruktywnym rozwiązaniu opisywanej sytuacji. Dlatego oczekujemy na przedstawienie bardziej realnych, w stosunku do dynamicznie zmieniającej się sytuacji ekonomicznej w Kraju, propozycji finansowych oraz o zaproponowanie – w trybie pilnym – terminu spotkania, w celu dokonania niezbędnych korekt propozycji zawartych w projekcie rozporządzenia, uwzględniających możliwości budżetu Państwa, ale przede wszystkim dającym Warsztatom Terapii Zajęciowej w Polsce szansę wspierania na odpowiednio wysokim poziomie osób niepełnosprawnych.

Z upoważnia prezydium OFWTZ
Krzysztof Flaszowski

Data publikacji: 14.09.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również