Manifest European Disability Forum dot. równości praw kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami w UE

Udział w życiu politycznym i przywództwie, przeciwdziałanie przemocy i przymusowej sterylizacji a także widoczność i wzmocnienie pozycji. To idee opublikowanego przez Europejskie Forum Osób z Niepełnosprawnością (European Disability Forum – EDF) manifestu dotyczącego praw kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami.

Chociaż kobiety i dziewczęta z niepełnosprawnościami stanowią znaczną i zróżnicowaną grupę w populacji Unii Europejskiej, borykają się z systemową marginalizacją oraz barierami wynikającymi z postaw i środowiska, a ich głosy często są marginalizowane lub wyciszane, co prowadzi do braku postępów w zaspokajaniu ich potrzeb.

Trzeci manifest dotyczący praw niepełnosprawnych kobiet i dziewcząt stanowi świadectwo ich aktywnego udziału w procesach decyzyjnych, zapewniając uznanie i uwzględnienie ich potrzeb. Stanowi podstawę dla ich żądań i podstawowych potrzeb, które należy uwzględnić, aby promować równość i niedyskryminację w Unii Europejskiej i jej państwach członkowskich.

4 główne idee manifestu

1. Udział w życiu politycznym – prawo do głosowania i prawo do kandydowania w wyborach europejskich, niezależnie od statusu prawnego i kraju zamieszkania w UE. Należy to zapewnić poprzez wdrożenie elementów zapewniających dostępność, rozsądne usprawnienia, eliminowanie przemocy wobec kobiet podczas wyborów, w tym molestowania, oraz podnoszenie świadomości w społeczeństwie. Niepełnosprawne kobiety powinny otrzymać odpowiednie i niezbędne wsparcie, aby mogły kandydować i pełnić funkcję polityków na wszystkich szczeblach.

2. Położyć kres przemocy wobec kobiet i kryminalizować przymusową sterylizację i przymusową aborcję wobec niepełnosprawnych kobiet i dziewcząt we wszystkich krajach europejskich. Niepełnosprawne kobiety i dziewczęta są w dalszym ciągu bardziej narażone na przemoc, w tym handel ludźmi, podczas kryzysów humanitarnych oraz skutków klęsk żywiołowych i zmiany klimatu.

3. Przywództwo – niepełnosprawne kobiety i dziewczęta mogą prowadzić życie jako niezależne osoby, korzystać ze swoich praw w społeczeństwie i podejmować własne decyzje. Kobiety niepełnosprawne są kluczowymi aktorami nie tylko w swoim życiu, ale także w społeczeństwie.

4. Widoczność i wzmocnienie pozycji we wszystkich obszarach życia (dostęp do wymiaru sprawiedliwości, zdolność prawna, edukacja, opieka zdrowotna, rynek pracy, prawa reprodukcyjne…) – równość szans i włączenie. Włączeni do społeczeństwa bez dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, płeć lub inne dodatkowe czynniki.

Wezwania wobec UE

Niepełnosprawne kobiety i dziewczęta w całej ich różnorodności wzywają Unię Europejską i rządy do:
Pełnego udziału jako wyborcy i kandydaci we wszystkich wyborach – w tym do Parlamentu Europejskiego, oraz na szczeblu krajowym i lokalnym.
• Znaczące włączenie i przywództwo w podejmowaniu decyzji, w tym poprzez poprawę środków dostępności w celu udziału niepełnosprawnych kobiet i dziewcząt we wszystkich kwestiach.
• Większa widoczność i świadomość niepełnosprawnych kobiet i dziewcząt oraz na ich rzecz. Prawa kobiet i dziewcząt niepełnosprawnych powinny zostać włączone do głównego nurtu prac Unii Europejskiej i całej Europy i być widoczne w nich.
• Konkretnie ukierunkowane działania mające na celu zmniejszenie poziomu ubóstwa, z jakim się borykają, w tym poprzez równe środki w zakresie zatrudnienia i płacy oraz zapewnienie utrzymania kwoty zasiłków inwalidzkich otrzymywanych przez niepełnosprawne kobiety i dziewczęta niezależnie od statusu zatrudnienia lub środków finansowych ich partnerów i rodzin.
• Przyjęcie dyrektywy UE w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet i zakończenia przymusowej sterylizacji niepełnosprawnych kobiet i dziewcząt w całej Europie
Finansowanie organizacji i projektów wspierających wzmacnianie pozycji, przywództwo i poprawę praw kobiet i dziewcząt niepełnosprawnych.

– Manifest stanowi wyraźne wezwanie skierowane do Unii Europejskiej, rządów krajowych w Europie i organizacji, aby w znaczący sposób włączały niepełnosprawne kobiety i dziewczęta. Władze muszą także wspierać ich pełne uczestnictwo i przywództwo w społeczeństwie – skomentowała Pirkko Mahlamäki, przewodnicząca Komitetu Kobiet EDF:

Europejskie  Forum Osób Niepełnosprawnych jest organizacją zrzeszającą osoby niepełnosprawne, która broni interesów 100 milionów niepełnosprawnych Europejczyków. EDF to wyjątkowa platforma skupiająca reprezentatywne organizacje osób niepełnosprawnych z całej Europy. Prowadzone są przez osoby niepełnosprawne i ich rodziny. EDF to silny, zjednoczony głos osób niepełnosprawnych w Europie.

Pełny tekst manifestu (w językach angielskim, francuskim i włoskim) znajduje się na stronie EDF

Info i grafika: https://www.edf-feph.org/, oprac. rhr/

Data publikacji: 04.03.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również