Na Radzie Dialogu Społecznego o wsparciu dla osób zwolnionych grupowo i osób z niepełnosprawnościami

Podczas poniedziałkowego posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk poinformowała o zabezpieczeniu 50 mln zł rezerwy z Funduszu Pracy na działania dla powiatów, w których planowane są zwolnienia grupowe. Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych zapowiedział z kolei przeznaczenie 770 mln zł na zwiększenie dofinansowania do wynagrodzeń dla osób z niepełnosprawnościami.

Poniedziałkowe posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego poświęcone było przede wszystkim bieżącym działaniom Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, polityce senioralnej w kontekście wspierania rynku usług wsparcia dla osób starszych, a także kwestii aktualizacji Krajowego planu w dziedzinie Energii i Klimatu do 2030.

Przedstawicielami ministerstwa rodziny na spotkaniu – poza przewodniczącą Rady ministrą Agnieszką Dziemianowicz-Bąk – byli także wiceminister Łukasz Krasoń, wiceminister Sebastian Gajewski oraz dyrektor generalny resortu Liwiusz Laska.

Dofinansowania do wynagrodzeń dla osób z niepełnosprawnościami w górę
– W czasie wielu spotkań dot. zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami słyszałem o tym, że płaca minimalna rośnie, a dofinansowania do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami z funduszy PFRON od 2 lat pozostają na tym samym poziomie. Dzisiaj możemy ogłosić, że udało się wygospodarować 770 mln zł na rok 2024 i kolejny, aby dofinansowania do wynagrodzeń dla pracowników z niepełnosprawnościami wzrosły o 15 proc. – ogłosił Łukasz Krasoń. Jak podkreślił, aktywizacja zawodową osób z niepełnosprawnościami jest bardzo ważna.

50 mln zł na wsparcie osób zwolnionych grupowo
O tym, że kwestie związane z zatrudnieniem są dla resortu pracy szczególnie istotne, zapewniła także ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Przytoczyła najnowsze dane Eurostatu, z których wynika, że bezrobocie w Polsce jest jednym z najniższych w Europie i jest na poziomie najniższym od 30 lat.

Ministra odniosła się jednocześnie do informacji medialnych dotyczących zwolnień grupowych w Polsce. Jak zaznaczyła, nie jest to zjawisko niespotykane, a na 30 tys. zapowiadanych w 2023 roku zwolnień grupowych pracodawcy zrealizowali 17 tys. z nich.

– Sytuacja jest stabilna, pewna i optymistyczna. Mimo to, chcąc działać prewencyjnie, zabezpieczyliśmy 50 mln zł z rezerwy Funduszu Pracy na działania dla powiatów, w których planowane są zwolnienia. Te środki w razie potrzeby będą mogły być przeznaczane m.in. na pośrednictwo pracy i pośrednictwo zawodowe, refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy, rozpoczęcie działalności gospodarczej, uzupełnianie kwalifikacji czy tworzenie nowych miejsc pracy – zaznaczyła szefowa MRPiPS.

Inicjatywy i działania Ministerstwa Rodziny
Ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk przedstawiła następnie informacje o inicjatywach i działaniach Ministerstwa, które znajdują się obecnie w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. To m.in.:
1. Projekt ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia.
2. Wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa Unii. To tzw. projekt ustawy o ochronie sygnalistów.
3. Projekt ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych.
4. Dodatkowa waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych.
5. Podwyższenie kwoty zasiłku pogrzebowego.
6. Świadczenie honorowe z tytułu ukończenia 100 lat życia.
7. Projekt ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy.
8. Projekty dotyczące dodatków do wynagrodzeń dla pracowników pomocy społecznej, m.in. w obszarze pieczy zastępczej, żłobków itp.
9. Program Aktywny rodzic .

Szefowa resortu rodziny wskazała również, że trwają prace nad rozwiązaniami dotyczącymi:
• Zmian kodeksu pracy polegających na wliczeniu do okresu zatrudnienia okresu prowadzenia działalności gospodarczej i indywidualnie lub w formie spółki cywilnej, jak również wykonywania zlecenia lub świadczenia usług albo wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej
• Wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE ws. adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w UE.

O polityce senioralnej i planach klimatycznych
Ministra ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz przedstawiła wyzwania i proponowane rozwiązania zmierzające do wspierania rynku usług wsparcia dla osób starszych w Polsce. Informacja Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotyczyła natomiast aktualizacji Krajowego planu w dziedzinie Energii i Klimatu do 2030 roku.

Następnie przedstawiciele strony społecznej dyskutowali na poruszone tematy.

Podczas posiedzenia plenarnego Rada Dialogu Społecznego przyjęła m.in. uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady za 2023 rok.

Info i fot. MRPiPS

Data publikacji: 23.04.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również