Należy bardziej chronić kobiety z niepełnosprawnością

Należy bardziej chronić kobiety z niepełnosprawnością

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) reprezentujący europejskie społeczeństwo obywatelskie wezwał instytucje unijne i państwa członkowskie do wzmożenia wysiłków na rzecz ochrony kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnością. 40 mln obywatelek UE z niepełnosprawnością znajduje się w gorszej sytuacji w porównaniu z kobietami pełnosprawnymi, ale również w wobec niepełnosprawnych mężczyzn.

Zdaniem EKES, osoby te wciąż doświadczają dyskryminacji w europejskim społeczeństwie, zarówno ze względu na płeć, jak i niepełnosprawność, co często prowadzi do ich społecznego wykluczenia. Stanowią jedną z najbardziej wrażliwych i zmarginalizowanych grup w społeczeństwie.

Kobiety z niepełnosprawnością potrzebują szczególnego wsparcia, tymczasem nie są odpowiednio uwzględniane w żadnej unijnej polityce – ani tej dotyczącej kobiet, ani w strategii na rzecz osób z niepełnosprawnością. Należałoby więc lepiej wykorzystać fundusze UE do wspierania państw członkowskich w promowaniu dostępności dla kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnością oraz ich niedyskryminacji.

EKES wskazuje, że ważne jest, by UE i jej państwa członkowskie przystąpiły do konwencji stambulskiej o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, na którą kobiety z niepełnosprawnością narażone są trzy do pięciu razy częściej niż kobiety pełnosprawne.

Postuluje się zapewnienie im lepszego dostępu do opieki zdrowotnej – zarówno tej specjalistycznej, skierowanej do osób z niepełnosprawnością, jak i do usług podstawowych. Placówki opieki zdrowotnej oraz sprzęt, taki jak mammografy i fotele do badań ginekologicznych, są często fizycznie niedostępne dla kobiet z niepełnosprawnością, co wyklucza je z korzystania z usług profilaktycznych.

Kobiety z niepełnosprawnością są często wykluczane z włączającej edukacji i szkoleń, a ich poziom zatrudnienia jest niższy w porównaniu z pracującymi mężczyznami z niepełnosprawnością. Nie obejmują one stanowisk kierowniczych i w zbyt małym stopniu uczestniczą w życiu politycznym i publicznym. To wszystko sprawia, że są bardziej narażone na wykluczenie społeczne i ubóstwo.

EKES kładzie szczególny nacisk na prawa seksualne i reprodukcyjne, których często odmawia się kobietom z niepełnosprawnością z powodu stereotypów i uprzedzeń, zarówno w danej społeczności, jak i w kręgu rodzinnym. Często doradza się im sterylizację i twierdzi, że nie powinny mieć dzieci. A te z nich, które się decydują na posiadanie potomstwa, otrzymują bardzo mało wsparcia w tym względzie.

Oprócz tego, ze muszą zmagać się z historią, postawami i uprzedzeniami, kobiety z niepełnosprawnością są prawie całkowicie pomijane przez media, a kiedy już się pojawiają, są traktowane co najwyżej z aseksualnej perspektywy medycznej, pomija się ich zdolności i wkład w otaczające środowisko.

Komitet sugeruje, by UE i państwa członkowskie zorganizowały kampanię uświadamiającą na temat przepisów dotyczących niepełnosprawności, by lepiej nagłośnić sytuację kobiet z niepełnosprawnością i walczyć z uprzedzeniami wobec nich. Podkreślono, że kobiety te powinny czynnie uczestniczyć w wyborach europejskich nie tylko jako wyborczynie, ale również w charakterze kandydatek.

pr, fot pixabay.com

Data publikacji: 27.07.2018 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również