Od lipca więcej ulg dla rodzin osób z niepełnosprawnością

Ministerstwo Finansów informuje, że rodzice wychowujący jedno dziecko z niepełnosprawnością skorzystają z ulgi rodzinnej niezależnie od tego, ile wynoszą ich dochody. Rozszerzony zostanie również krąg osób uprawnionych do odliczenia. Wydatki na cele rehabilitacyjne rozliczą także ci, którzy utrzymują niepełnosprawnego wnuka, wnuczkę, babcię lub dziadka. Mimo iż obie zmiany wchodzą w życie w lipcu, będą mieć zastosowanie do rozliczenia dochodów osiągniętych od początku 2023 r.

Zmiana polega na tym, że od 1 lipca w art. 27f ustawy o PIT po ust. 2d dodaje się ust. 2e. Zakłada on, że limity nie dotyczą podatnika i jego małżonka, którzy wykonywali władzę, pełnili funkcję albo sprawowali opiekę w stosunku do jednego dziecka, posiadającego orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, albo decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

SLIM VAT 3 wprowadza zmianę, zgodnie z którą ograniczenie kwotowe nie będzie miało zastosowania dla rodziców dziecka niepełnosprawnego, którzy będą mogli skorzystać z ulgi prorodzinnej w pełnej wysokości, nawet jeśli ich dochody przekraczają 112 tys. zł (lub 56 tys. zł/os.)

Prawo do ulgi
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 26 ust. 7e ustawy o PIT prawo do ulgi będzie miał podatnik, na którego utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne:

– osoba będąca w stosunku do podatnika lub jego małżonka osobą zaliczoną do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, lub dziecko obce przyjęte na wychowanie przez podatnika lub jego małżonka – pod warunkiem, że uzyskane w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają dwunastokrotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego. W grudniu 2023 r. będzie to 19 061,28 zł (12 x 1588,44 zł).

Do I grupy podatkowej zaliczamy: małżonka, zstępnych (czyli dzieci, wnuki, prawnuki), wstępnych (rodziców, dziadków, pradziadków), pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

Do tego limitu nie zalicza się: zasiłku pielęgnacyjnego, alimentów na rzecz dzieci, dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów oraz świadczenia uzupełniającego, otrzymanego na podstawie przepisów o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Nie wlicza się też dodatku węglowego i dodatku elektrycznego.

Ulgi można łączyć
Podatnicy wychowujący niepełnosprawne dziecko mogą łączyć dwie ulgi.
Jeśli spełniają warunki, odliczą od podatku ulgę rodzinną, a jej wysokość zależy od liczby dzieci. Rodzice jedynaków odliczą 1112,04 zł.
W przypadku dziecka niepełnosprawnego z ulgi rodzinnej można korzystać bez względu na jego wiek oraz bez względu na jego zarobki.

Ulgę rehabilitacyjną odlicza się z kolei od dochodu, a jej wysokość zależy przede wszystkim od wysokości poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne – w faktycznie poniesionej wysokości, lub do określonych kwotowo limitów – np. na leki i używanie samochodu osobowego. Jednak w tym przypadku zarobki dziecka nie mogą przekroczyć limitu.

Oprac. IKa, fot. freepik.com

Data publikacji: 05.07.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również