Eksperci o Narodowym Programie Transplantacyjnym

Z inicjatywy Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) odbyło się spotkanie poświęcone stanowi opieki transplantologicznej w Polsce. Kluczowi eksperci z obszaru transplantologii odnieśli się do zatwierdzonego przez Radę Ministrów w maju 2023 roku Narodowego Programu Transplantacyjnego (2023-2032). Zdaniem specjalistów idea stworzenia dokumentu strategicznego w obszarze transplantologii w Polsce była potrzebna i oczekiwana. Jednocześnie zwrócono uwagę, że zapisy przyjętego programu wymagają doprecyzowania i rozwinięcia tak, aby zdefiniowane w Programie ramowe zadania mogły w pełni odpowiedzieć na aktualne potrzeby.

Pierwsze obrady odbyły się w listopadzie 2022 r., zaś drugie obrady tego gremium ekspertów odbyły się 27 czerwca br. w siedzibie Federacji Przedsiębiorców Polskich w Warszawie.

W pierwszej części spotkania przypomniano kluczowy wniosek z obrad I Okrągłego stołu: sytuacja w polskiej transplantologii wymaga istotnych zmian. Eksperci określili wówczas kluczowe rekomendacje, które powinny zostać wprowadzone w obszarze transplantologii w Polsce:
• zwiększenie liczby przeszczepień narządów,
• rozwój sieci koordynatorów transplantacyjnych,
• zwiększenie aktywności donacyjnej szpitali identyfikujących i zgłaszających potencjalnych dawców,
• unormowanie i uaktualnienie regulacji prawnych w zakresie opieki transplantologicznej,
• prowadzenie kampanii edukacyjnych.

W dalszej części rozmów eksperci zestawili wnioski z poprzedniego spotkania z treścią nowego Narodowego Programu Transplantacyjnego (NPT). Wskazano, które ze zdefiniowanych w listopadzie 2022 roku postulatów znalazły odzwierciedlenie w NTP oraz w jakim stopniu. Wymieniono także te obszary, które wciąż wymagają interwencji.

Doceniono uwzględnienie w Narodowym Programie Transplantacyjnym kluczowych obszarów wymagających doskonalenia – w tym tych postulatów. Zauważono, że NPT cechuje:
• zdefiniowanie oczekiwanych rezultatów w obszarze transplantologii w Polsce
Prof. Alicja Chybicka zauważyła, że wiele celów nakierowanych na poprawę sytuacji w obszarze transplantologii w Polsce, które wskazali eksperci podczas pierwszych obrad Okrągłego stołu oraz członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. Transplantacji, zostało ujętych w Narodowym Programie Transplantacyjnym. Profesor wymieniła między innymi: działania edukacyjne skierowane do opinii publicznej i kadr medycznych, konieczność zwiększania nakładów na transplantologię oraz rozwój programu międzynarodowej wymiany narządów.
• konsekwencja
Eksperci stwierdzili, że konsekwentne działania prowadzone na przestrzeni lat w obszarze transplantologii przez Ministerstwo Zdrowia, w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, prowadzone przez Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant” oraz organizacje pacjentów przynoszą wymierny efekt.
• elastyczność
Dr hab. Artur Kamiński zaznaczył, że założeniem NPT jest dostosowywanie zadań realizowanych w ramach programu do bieżącej sytuacji w obszarze transplantologii w Polsce i potrzeb w tym kontekście. Ekspert zwrócił uwagę, że ośrodki transplantologiczne mogą same wskazywać potrzeby inwestycyjne, edukacyjne czy szkoleniowe.
• nakierowanie na doskonalenie efektywności i jakości opieki transplantologicznej w Polsce
Eksperci zaznaczyli, że poprawa jakości w obszarze transplantologii została zdefiniowana wielokierunkowo, między innymi jako efektywność procedur, w tym długoterminowa, dążenie do podnoszenia referencyjności ośrodków transplantologicznych (wskazano na zdefiniowanie kryteriów jakości i mierników oceny szpitali,, szersze spojrzenie na kwestię opieki transplantologicznej, czego wyrazem jest planowane utworzenie od 2024 roku funkcji koordynatora biorcy w celu poprawy zgłaszalności, usprawnienia procedur transplantacyjnych i skrócenia czasu ich realizacji oraz rozwój sieci koordynatorów transplantacyjnych (m.in. premiowanie aktywności donacyjnej podmiotów leczniczych oraz finansowanie działalności koordynatorów transplantacyjnych, zwrócenie większej uwagi na rolę zespołu anestezjologicznego oraz zarządu szpitala w procedurze transplantacyjnej), nakierowanie na rozwój nowych procedur medycznych (na przykład perfuzji narządów, która ma na celu utrzymanie żywotności pobranych organów i ich leczenie w warunkach ex vivo,
• nadzieja na lepsze finansowanie transplantologii w Polsce.

Za obszary wciąż wymagające istotnych interwencji uznano:
• poprawę systemowej opieki psychologicznej nad biorcami i ich bliskimi
• uwzględnienie w działaniach edukacyjnych: potencjalnych dawców, rodzin dawców i biorców, specjalistów oraz interesariuszy sytemu ochrony zdrowia
• nowelizację ustawy Prawo Transplantacyjne
• urealnienie wycen procedur z obszaru transplantologii
• zwiększanie liczby kadr medycznych

Specjaliści przyznali, że Narodowy Program Transplantacyjny wyznacza cele do osiągnięcia, ale konieczne jest teraz doprecyzowanie poszczególnych aktywności w odniesieniu do bieżących potrzeb w obszarze transplantologii w Polsce.

Więcej na: Facebook, Twitter, LinkedIn oraz Federacjaprzedsiebiorcow.pl

Oprac. kat/, fot. mat. prasowe

Data publikacji: 05.07.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również