Opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością do 18 r. ż. otrzymają dodatkowy zasiłek

31 marca br. weszła w życie ustawa, która rozszerza uprawnienie do dodatkowego zasiłku opiekuńczego na pracującego opiekuna dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności lub dziecka mającego znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności do ukończenia 18. r. ż.

Przysługuje o od 26 marca przez kolejne 14 dni pracującym rodzicom zwolnionym z wykonywania pracy, gdy placówki opiekuńczo-oświatowe (np. żłobek, przedszkole, szkoła, kluby dziecięce), do których uczęszcza dziecko zostały zamknięte i w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub opiekuna z powodu COVID-19.

Zasiłek przysługuje na dziecko, które ma orzeczone znaczny lub umiarkowany stopień niepełnoprawności do ukończenia 18 lat albo orzeczenie o niepełnosprawności (do 16 r. ż. nie orzeka się stopnia niepełnosprawności), orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz na dziecko zdrowe do 8 roku życia.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez 14 dni należy się także ubezpieczonemu opiekunowi zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dorosłą osobą z niepełnosprawnością uczęszczającą do szkoły specjalnej, WTZ, innej placówki edukacyjno-rehabilitacyjnej, której działalność została zawieszona na skutek pandemii.

Warunkiem otrzymania zasiłku jest złożenie odpowiedniego oświadczenia do swojego płatnika składek. Jest ono dostępne na stronie ZUS. Osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność składają oświadczenie w ZUS.

Warto podkreślić, że osoby, które przed uchwaleniem nowych przepisów złożyły już oświadczenie do wypłaty tego zasiłku nie muszą go składać ponownie. Na jego podstawie otrzymają zasiłek za dalszy okres. Osobom, które złożyły wniosek o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach, wniosek  taki będzie potraktowany  jako wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dalszy okres.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w dodatkowym wymiarze 14 dni łącznie obojgu rodzicom, niezależnie od liczby dzieci, którymi się zajmują. Zasiłek nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić mu opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego, czy urlopu wychowawczego).

Również z KRUS-u można otrzymać zasiłek w analogicznej sytuacji i spełniając takie same warunki. Zasiłek jest pobierany na podstawie wniosku, który jest dostępny na stronie KRUS.

Ustawodawca zastrzega także możliwość wydłużenia – w drodze rozporządzenia – okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w związku z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19.

Data publikacji: 02.03.2020 r.

tuk/, fot. freepik.com

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również