Organizacje pozarządowe ze wsparciem do końca czerwca 2021 r.

Nowelizacja tzw. specustawy covidowej wprowadzająca Tarczę 6.0 to rozszerzenie wsparcia dla przedsiębiorców, ale także dla organizacji pozarządowych. – Dzięki temu wydłużono stosowanie dotychczasowych instrumentów wsparcia do czerwca 2021 r. m.in. dla organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń. To ważna i potrzebna pomoc – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Nowelizacja tzw. specustawy covidowej rozszerzająca wsparcie m.in. dla organizacji pozarządowych weszła w życie 16 grudnia br.

– Dzięki temu wydłużono stosowanie dotychczasowych instrumentów wsparcia do czerwca 2021 r. m.in. dla organizacji pozarządowych, a także fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich, spółdzielni socjalnych, parafii, zakonów i innych kościelnych osób prawnych. To bardzo dobra wiadomość oraz niezwykle ważne i potrzebne wsparcie – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

O jakich instrumentach mowa?

  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla organizacji prowadzącej działalność gospodarczą ze spadkiem przychodów z tej działalności (art. 15zzb),
  • pożyczka do 5.000 zł dla mikroprzedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej (art. 15zzd),
  • pożyczka do 5.000 zł dla organizacji pozarządowej na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej lub statutowej (art. 15zzda),
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla organizacji ze spadkiem przychodów z działalności statutowej (art. 15zze),
  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń kościelnej osoby prawnej (art. 15zze2).

Wnioski o przyznanie wsparcia w ramach wspomnianych instrumentów można składać do 10 czerwca 2021 r. Wsparcie będzie udzielane do 30 czerwca 2021 r.

Gdzie złożyć wniosek o wsparcie? Wniosek o dofinansowanie organizacja pozarządowa oraz podmiot uprawniony składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę.

W jakiej formie należy złożyć wniosek? Wnioski powinny być wnoszone w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl lub w postaci papierowej do urzędu. Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę Praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, pozwoli na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w powiatowym urzędem pracy i znacznie przyśpieszy otrzymanie dofinansowania.

Kto może ubiegać się o pomoc? Do katalogu wspomnianych organizacji i podmiotów zalicza się m.in. fundacje, stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłe, kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich, spółdzielnie socjalne, parafie, zakony i inne kościelne osoby prawne.

Wsparcie, o którym mowa w art. 15zzb oraz 15zzd ustawy, przewidziane jest tylko dla organizacji będących przedsiębiorcami (tj. prowadzących działalność gospodarczą).

W zależności od wnioskowanego wsparcia warunkiem jego otrzymania jest m.in. wykazanie spadku obrotów/przychodów z działalności gospodarczej/statutowej i nie zaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy (art. 15zzb i 15zze) lub prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2019 r. (art. 15zzd i 15zzda).

Szczegółowe informacje dot. poszczególnych instrumentów wsparcia, jak również wzory niezbędnych dokumentów (wnioski, umowy) można uzyskać tutaj:

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

Info: MRiPS, fot. pixabay.com

Data publikacji: 31.12.2020 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również