PFRON rozpoczął badanie efektów projektu dotyczącego realizacji usługi indywidualnego transportu od drzwi do drzwi

Już dziś wiemy, że dzięki działaniom Funduszu, środkom z Funduszy Europejskich i zawartym umowom o przyznanie grantu z jednostkami samorządu terytorialnego:
– powyżej 15 tysięcy osób otrzymało wsparcie w zakresie mobilności (przynajmniej raz skorzystało z usługi),
– usługa objęła swoim zasięgiem 179 gmin,
wykonano 171 usprawnień w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,
– zakupiono 103 pojazdy.

Pozostałe efekty projektu zostaną zbadane podczas kolejnego etapu, który właśnie się rozpoczął, to jest ewaluacji projektu. Celem badania jest ocena między innymi:
– skuteczności i efektywności wdrażanego systemu,
– wpływu działań projektu na poprawę sytuacji społeczno-zawodowej osób o ograniczonej mobilności,
– oceny wypracowanych efektów, w tym środków finansowych,
– zapotrzebowania na usługi indywidualnego transportu i gotowość oferowania usług transportu door-to-door przez samorządy.

Zaplanowano między innymi następujące działania badawcze: ankiety skierowane do grantobiorców oraz do wybranych przedstawicieli samorządów nierealizujących usługi transportu, wywiady indywidualne z ekspertami, wywiady grupowe z udziałem przedstawicieli samorządów realizujących usługę transportu od drzwi do drzwi w projekcie, studia przypadku i analizę danych zastanych.

W raporcie ewaluacyjnym zawarte zostaną wnioski z przeprowadzonego pilotażu usług oraz rekomendacje dotyczące organizowania i finansowania ze środków publicznych indywidualnych usług door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Wyniki zostaną przedstawione na konferencji projektu i przesłane Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej.

W II kwartale 2023 r. zakończyło się finansowanie usługi transportowej door-to-door ze środków unijnych, ale zgodnie z umowami zawartymi z samorządami, jest ona realizowana również w okresie trwałości projektu – mapa Grantobiorców.

Projekt PFRON realizowany jest w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

Info PFRON, fot. archiwum NS

Data publikacji: 07.07.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również