Powołana zostanie Rada ds. Polityki Senioralnej, trwają prace nad „bonem senioralnym”

Sejmowe Komisje: Polityki Społecznej i Rodziny oraz Polityki Senioralnej 16 stycznia rozpatrzyły Informację o sytuacji osób starszych w Polsce za 2022 r. (druk nr 83). Informację przedstawiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej – Agnieszka Dziemianowicz-Bąk oraz zastępca dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w MRPiPS– Bogumiła Dertkowska.

W informacji zostały przedstawione szczegółowe informacje o sytuacji osób starszych w roku 2022 obejmujące ich sytuację społeczno-ekonomiczną, politykę społeczną wobec osób starszych na szczeblu centralnym i regionalnym oraz sprawozdanie z realizacji działań zaplanowanych w dokumencie: Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo-Uczestnictwo-Solidarność. W informacji znalazł się także opis i diagnoza bieżącej sytuacji oraz potrzeb i oczekiwań seniorów.

Przygotowanie informacji jest realizacją obowiązku nałożonego ustawą z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych.

W dyskusji zwrócono uwagę na podział wśród osób starszych spowodowany ich stanem zdrowia. W pierwszej grupie są seniorzy korzystający z aktywizujących programów rządowych i samorządowych, działający w wolontariacie – ¼ ogólnej liczby wolontariuszy to osoby 60+. Druga grupa napotyka na brak dostatecznej liczby przychodni geriatrycznych, budynków z windami i podjazdami, mieszkań wspomaganych, wykluczenie komunikacyjne. Osoby z ograniczeniami zdrowotnymi mają trudności w uzyskaniu instytucjonalnej pomocy w codziennych czynnościach w miejscu zamieszkania w dni wolne od pracy.

Ponadto w dyskusji zwrócono uwagę na konieczność zorganizowania w samorządach pomocy rodzinom w opiece nad osobami cierpiącymi na choroby demencyjne – 95 proc. chorych znajduje się pod opieką rodziny.

Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera – Zbigniew Tomczak zaprosił uczestników posiedzenia do wzięcia udziału w tegorocznej Światowej Konferencji Alzheimerowskiej, która odbędzie się 24-26 kwietnia w Krakowie w formule stacjonarnej lub online.

Poseł Michał Szczerba (KO) zadeklarował swoje wsparcie dla zorganizowania kolejnej sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Sejmie.

Marzena Okła-Drewnowicz, minister ds. polityki senioralnej poinformowała, że jeszcze w grudniu podpisała zarządzenie w sprawie powołania Rady do spraw Polityki Senioralnej, liczącejod 15 do 30 członków, powoływanych na dwuletnią kadencję. Obecnie trwa nabór kandydatów do Rady, który zakończy się 31 stycznia. Jej prace rozpoczną się już w lutym.

Jej zadaniem będzie inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwiązań dotyczących polityki senioralnej. Mają w niej zasiąść eksperci z różnych organizacji i uczelni z całej Polski.

– Ważne jest przede wszystkim to, żeby system działał spójnie. Dzisiaj polityka senioralna jest bardzo rozczłonkowana. Słyszymy np. o potrzebach seniorów, którzy opiekują się osobami z niepełnosprawnościami, musimy mieć dla nich wsparcie ze strony państwa. Muszę wyłuskiwać tego typu sytuacje i te luki uzupełniać rozwiązaniami. To jest też kwestia koordynacji między poszczególnymi resortami – powiedziała Okła-Drewnowicz.

Minister zapowiedziała prace nad „bonem senioralnym”, który ma wesprzeć usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. – Mamy kształt tego projektu, natomiast w tej chwili pracuje nad nim grupa ekspertów, którzy mają odnieść się do tego pomysłu, do tych wstępnych założeń, które z mojej strony padły – powiedziała minister ds. polityki senioralnej.

Zaznaczyła, że zanim ustawa w sprawie „bonu senioralnego” wejdzie w życie, musi być szeroko skonsultowana. Jego celem ma być finansowanie usług zdrowotnych i pielęgnacyjnych dla osoby starszej, a także odciążenie jego bliskich. To np. opłacenie usług asystenta.

Organizacją tego zadania mają zająć się samorządy.

Info: sejm.gov.pl, oprac. rhr/, fot. pexels.com

Data publikacji: 17.01.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również