Powołano podkomisję do rozpatrzenia projektu ustawy o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług

Komisje: Gospodarki i Rozwoju /GOR/ oraz Polityki Społecznej i Rodziny /PSR/ przeprowadziły19 marca pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze (druk nr 241). Uzasadnienie projektu przedstawiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej – Monika Sikora.

Projekt ma na celu transpozycję do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wymogów dostępności produktów i usług (tzw. Europejski akt o dostępności, ang. European Accessibility Act, EAA), zwanej dalej „dyrektywą 2019/882”. Dyrektywa ta weszła w życie w dniu 27 czerwca 2019 r.

Obowiązki nałożone w ramach nowej regulacji będą stosowane od dnia 28 czerwca 2025 r. Projekt ustawy przewiduje dla niektórych rodzajów produktów i usług dłuższe okresy przejściowe. Dyrektywa 2019/882 ma na celu harmonizację wymogów dotyczących dostępności wybranych produktów i usług, tak aby zapewnić sprawniejsze funkcjonowanie rynku wewnętrznego UE w drodze eliminowania i zapobiegania powstawaniu barier swobodnego przepływu.

Celem gospodarczym dyrektywy 2019/882 jest wspieranie właściwych mechanizmów rynku wewnętrznego UE, a także usuwanie barier dla swobodnego przepływu produktów i usług oraz zapobieganie powstawaniu takich barier, które wynikają lub mogłyby wynikać z rozbieżnych przepisów krajowych w zakresie dostępności. Regulacja ma pomóc w uzyskiwaniu przez przedsiębiorców korzyści, ułatwić handel transgraniczny i transgraniczną mobilność, a także pomóc firmom w koncentrowaniu zasobów na innowacjach, zamiast wykorzystywaniu ich na wydatki wynikające z rozdrobnienia przepisów w UE.

Wejście w życie przepisów powinno zatem poprawić konkurencyjność podmiotów gospodarczych funkcjonujących w ramach obrotu produktami i świadczenia usług na jednolitym rynku. Równocześnie dyrektywa 2019/882 realizuje cel społeczny, którym jest ograniczenie wykluczenia społecznego i umożliwienie niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie.

Projekt ustawy odnosi się do dostępności produktów i usług dla wszystkich konsumentów, ale jej przepisy odwołują się przede wszystkim do osób ze szczególnymi potrzebami, zwłaszcza do osób z niepełnosprawnościami. Projekt ustawy wskazuje podmioty publiczne tworzące system nadzoru: Prezesa Zarządu PFRON, organy nadzoru rynku i organy celne.

Po zakończeniu pierwszego czytania Komisje powołały podkomisję nadzwyczajnej, do której skierowały ww. projekt. Przewodniczącą podkomisji została wybrana poseł Katarzyna Kierzek-Koperska (KO).

W posiedzeniu uczestniczyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Katarzyna Nowakowska, zastępca Rzecznika Finansowego – Ziemowit Bagłajewski oraz doradca Prezydenta RP – Paulina Malinowska-Kowalczyk.

Powołano kolejne podkomisję stałe
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny /PSR/, po uzyskaniu zgody Prezydium Sejmu, powołała 19 marca podkomisje stałe do spraw:
– osób z niepełnosprawnościami i włączenia społecznego,
– rynku pracy,
– współpracy z organizacjami pozarządowymi,
– rodziny.

Ponadto Komisja uzupełniła skład Prezydium. Na zastępcę przewodniczącego Komisji została wybrana poseł Maja Nowak (Polska 2050-TD).

Info: Sejm, fot. freepik.com

Data publikacji: 20.03.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również