Propozycje resortu pracy dotyczące usuwania skutków powodzi

26 maja MPiPS przedstawiło swoje propozycje do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja 2010 r.

1. Finansowane z Funduszu Pracy:

– możliwość umorzenia całości lub w części wraz z odsetkami przyznanych refundacji na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy lub środków na podjęcie działalności gospodarczej, jeśli miejsca pracy uległy zniszczeniu na skutek powodzi,

– przyznanie zasiłku dla bezrobotnych za okres poprzedzający dzień zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli opóźnienie w rejestracji było spowodowane powodzią oraz przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych przez okres 30 dni osobom, które utraciły prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania w okresie od dnia 1 maja do 31 lipca br.,

– finansowanie przez okres 12 miesięcy pracodawcom wynagrodzeń, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia skierowanych bezrobotnych z terenu powodzi.

2. Finansowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Udzielenie nieoprocentowanej pożyczki z FGŚP w wysokości nieprzekraczającej iloczynu dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na postawie odrębnych przepisów i liczby zatrudnionych, za okres nie dłuższy niż od dnia 14 maja 2010 r. do dnia 31 lipca 2010 r., w przypadku braku środków na wypłatę pracownikom wynagrodzenia przysługującego za:

– czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, które zostały bezpośrednio spowodowane powodzią,
– wykonaną pracę, polegającą na ochronie zakładu pracy przed powodzią lub na usuwaniu skutków powodzi, mającą na celu utrzymanie lub przywrócenie prowadzenia przez pracodawcę działalności gospodarczej,
– pracodawca, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie, może złożyć kierownikowi właściwego biura terenowego FGŚP wniosek o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki z tegoż Funduszu.

W związku z problemami interpretacyjnymi 27 maja MPiPS poinformowało wojewodów o możliwości stosowania uproszczonych procedur przyznawania pomocy społecznej w stosunku do osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi. Informacja została przekazana do ośrodków udzielających pomocy.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również