Przykładowe formy wsparcia w ramach Modułu II programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”

Celem programu PFRON pn.: „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” jest zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Moduł II programu jest skierowany do samorządów wojewódzkich, powiatowych lub gminnych, które mogą zwracać się o pomoc finansową na działania prowadzone samodzielnie, jak i na działania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym.

Pomoc finansowa udzielana samorządom w ramach Modułu II może być również przeznaczana na objęcie wsparciem osób towarzyszących Beneficjentom programu, którym udzielono wsparcia, a których pobyt w Polsce jest legalny na podstawie art. 2  ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Fundusz nie określił zamkniętego katalogu finansowanych lub dofinansowanych działań, ponieważ zakres wsparcia w module II zależy od specyficznej sytuacji związanej z elastycznym reagowaniem na danym terenie. Samorządy mogą samodzielnie wybrać rodzaj wsparcia, które jest niezbędne i wynika ze specyficznych potrzeb. Podejmowane działania mogą mieć charakter jednorazowy lub być rozłożone w czasie, jeśli tego wymaga konkretna sytuacja.

Fundusz wspiera samorządy we wszelkich inicjatywach nakierowanych na rehabilitację społeczną i zawodową niepełnosprawnych obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski, które mają na celu m.in. zapewnienie niezbędnych potrzeb bytowych i usług opiekuńczych, wsparcia psychologicznego i prawnego, rehabilitacji usprawniającej, terapii zajęciowej, aktywizacji oraz włączenia społecznego.

Jednym z istotnych obszarów spożytkowania środków PFRON w ramach Modułu II jest rehabilitacja usprawniająca i terapia w postaci m.in.:
– opieki psychologicznej i wsparcia psychoprofilaktycznego, organizowania grup wsparcia,
– zajęć usprawniających, terapii zajęciowej, rehabilitacji ruchowej i usprawniającej, co obejmuje również zapewnienie materiałów do terapii, zajęć manualnych oraz dydaktycznych.

Wśród działań aktywizacyjnych realizowanych w ramach Modułu II są np.:
– kursy języka polskiego,
– poradnictwo o dostępnych formach wsparcia i usługach oraz poradnictwo prawne,
– zapewnienie sprzętu pomocnego w komunikowaniu się (np. tablet).

Fundusz w ramach programu może finansować koszty osobowe personelu udzielającego pomocy niepełnosprawnym obywatelom Ukrainy, w tym np.:
– wynagrodzenie asystenta osoby niepełnosprawnej,
– wynagrodzenia personelu zatrudnionego w związku z pobytem osób niepełnosprawnych z Ukrainy wraz z opiekunami,
– wynagrodzenie tłumacza,
– wynagrodzenie prawnika,
– koordynator wsparcia lub specjalista ds. socjalno-bytowych w ramach projektu dodatkowego wsparcia.

Fundusz w ramach programu może finansować koszty usług transportowych np. przewóz grupy osób z punktu recepcyjnego, transport do lekarza, transport specjalistyczny (także transport zbiorowy),

Pomoc finansowa w ramach Modułu II jest też przeznaczana na zapewnienie potrzeb w zakresie noclegu, wyżywienia i zakwaterowania, np.:
– zakup pościeli i niezbędnego wyposażenia,
– wyżywienia, w tym zakup dodatkowych produktów żywnościowych w uzasadnionej sytuacji np. zapewnienie wyżywienia adekwatnego do diety osób niepełnosprawnych (na podstawie zaświadczeń lekarskich),
– zakup sprzętu specjalistycznego np. podnośnika składanego kąpielowo-transportowego, krzesła toaletowego,
– wyposażenia kuchni w niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego (małe agd),
– zakup bojlera elektrycznego na ciepłą wodę,
– zakup mebli do wyposażenia kuchni,
– zakup kuchenki gazowej wraz z butlą, lodówki,
– koszt mediów,
– zakup pralki automatycznej,
– środki czystości,
– zakup środków higienicznych i pielęgnacyjnych, ręczniki i inne artykuły pierwszej potrzeby niezbędne do bieżącego funkcjonowania,
– w uzasadnionych sytuacjach zakup odzieży i obuwia dostosowanego do pór roku.

Wzory wniosków zostały przygotowane odpowiednio do sposobu realizacji zadania. Wnioski składane są w trybie ciągłym, rozpatrywane są w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie ze względu na siedzibę samorządu. Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych serdecznie zaprasza samorządy do udziału w Module II programu.

Info: PFRON, fot. freepik.com

Data publikacji: 14.06.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również