Rada i Parlement porozumiały się w sprawie dwóch nowych europejskich kart dla OzN

Negocjatorzy prezydencji Rady i Parlamentu Europejskiego 8 lutego porozumieli się w sprawie dyrektywy o europejskiej karcie osoby z niepełnosprawnością i europejskiej karcie parkingowej dla osób z niepełnosprawnościami.

Za wydawanie fizycznych i cyfrowych europejskich kart osoby z niepełnosprawnością w przystępnym formacie będą odpowiadać organy krajowe. Karty te będą uznawane w całej UE za dowód niepełnosprawności lub uprawnienia do specjalnych usług z tym związanych.

– Dzisiejsze porozumienie, które udało się osiągnąć w rekordowo krótkim czasie podczas prezydencji belgijskiej, jest krokiem na drodze do życia społecznego, które będzie bardziej dostępne i sprawiedliwe. Potwierdza, że Unii zależy na wspieraniu inkluzywności dla wszystkich naszych obywateli w ramach naszej różnorodnej Unii – powiedziała Karine Lalieux, minister ds. świadczeń emerytalnych i integracji społecznej, odpowiedzialna za osoby z niepełnosprawnościami, oraz walkę z ubóstwem.

Główne elementy kompromisowego tekstu
Wstępnie uzgodniony tekst utrzymuje i wzmacnia cel dyrektywy, którym jest zapewnienie równego dostępu do specjalnych warunków lub uprzywilejowanego traktowania osobom z niepełnosprawnościami w trakcie krótkich pobytów w UE, np. niższych lub zerowych opłat za bilety wstępu, priorytetowego dostępu, pomocy i zarezerwowanych miejsc parkingowych.

W ramach negocjacji międzyinstytucjonalnych uzgodniono też, że:
• państwa członkowskie rozszerzą stosowanie europejskiej karty osoby z niepełnosprawnością na okresy dłuższe niż krótki pobyt w kontekście unijnych programów mobilności i mogą to również uczynić w innych przypadkach
• europejska karta osoby z niepełnosprawnością będzie wydawana i odnawiana bezpłatnie, z wyjątkiem jej utraty lub uszkodzenia; państwa członkowskie mogą natomiast postanowić pobierać opłatę pokrywającą administracyjne koszty wydania lub odnowienia karty parkingowej
• w przypadku osób z niepełnosprawnością, które wymagają większego wsparcia lub które mają prawo do wsparcia ze strony asystenta osobistego, na europejskiej karcie osoby z niepełnosprawnością pojawi się litera A
• obie karty będą zawierać kod QR, który pozwoli zapobiegać oszustwom
• istotne informacje na temat obu kart znajdą się w unijnym portalu, który będzie dostępny we wszystkich językach i w przystępnym formacie; państwa członkowskie będą zobowiązane podać do wiadomości publicznej informacje o kartach w przystępnym formacie
• państwa członkowskie będą mogły same zdecydować, czy chcą wprowadzić cyfrową kartę parkingową.

Kontekst i dalsze działania
Komisja przyjęła swój projekt we wrześniu 2023 r., a Rada wypracowała stanowisko negocjacyjne w listopadzie 2023 r. 17 stycznia 2024 r. rozpoczęły się intensywne negocjacje dotyczące ostatecznego kształtu dyrektywy. Zakończyły się sukcesem mniej niż miesiąc od rozpoczęcia.

Teraz prace nad finalizacją tekstu będą kontynuowane na szczeblu technicznym. Wstępne porozumienie muszą jeszcze potwierdzić Rada i Parlament. Później nastąpi weryfikacja prawno-językowa dyrektywy i jej formalne przyjęcie przez obie instytucje.

Współprawodawcy uzgodnili, że państwa członkowskie będą miały 2,5 roku na dostosowanie przepisów krajowych i 3,5 roku na rozpoczęcie stosowania dyrektywy. We wdrażaniu i ocenie obu kart uczestniczyć będą organizacje reprezentujące osoby z niepełnosprawnościami.

Po zatwierdzeniu tekstu porozumienia przez przedstawicieli państw członkowskich UE zebranych w Radzie na tej stronie pojawi się stosowny link.

Info i grafika: https://www.consilium.europa.eu/pl/

Data publikacji: 09.02.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również