Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o świadczeniu 500 zł dla osób z niepełnosprawnością

Rząd 9 marca przyjął projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł ma trafić do osób uprawnionych jeszcze w tym roku. – Wypłata świadczenia będzie następowała na wniosek. Wniosek trzeba złożyć w organie, który wydał orzeczenie o niepełnosprawności – mówiła podczas konferencji prasowej minister Bożena Borys-Szopa.

Zdecydowaliśmy o wprowadzeniu nowego świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania – poinformował podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji jest realizacją zapowiedzi złożonej przez premiera Mateusza Morawieckiego podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości w maju br. Celem projektu jest dodatkowe wsparcie finansowe najbardziej potrzebujących osób w postaci świadczenia uzupełniającego w wysokości 500 zł ze względu na zwiększone koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją oraz opieką medyczną.

– Odpowiedzialny rozwój gospodarczy to taki rozwój, który nikogo nie pozostawia samemu sobie, nikogo nie pozostawia w tyle – mówił premier Mateusz Morawiecki.
Jak podkreślił szef rządu, najlepszą ludzką miarą jest to w jaki sposób traktujemy najsłabszych obywateli. Premier zaznaczył, że ten projekt to część pakietu Dostępność plus dotycząca likwidacji barier, pomocy w opiece tych osób i możliwości pozyskiwania dodatkowych środków na leki.

Jak zaznaczyła minister Bożena Borys-Szopa, świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało osobom, które ukończyły 18 lat, których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona stosownym orzeczeniem i które otrzymują świadczenia w wysokości nieprzekraczającej najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli dzisiaj 1100 zł. – W ubiegłym roku podnieśliśmy najniższą rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy do poziomu 1100 zł. Stąd ten tzw. próg dochodowy – tłumaczyła minister.

– Co ważne, projekt gwarantuje osobie uprawnionej wypłatę pełnej wysokości przyznanego świadczenia. Świadczenie zwolnione będzie z opodatkowania, a organ wypłacający nie będzie mógł dokonywać potrąceń i egzekucji. Świadczenie nie będzie wliczać się też do dochodów np. przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego, świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej itd. Kwota świadczenia nie byłaby też zaliczana do dochodów, od których odlicza się wydatki na cele rehabilitacyjne – podkreśla szefowa MRPiPS.

– Wypłata świadczenia będzie następowała na wniosek. Wniosek trzeba złożyć w organie, który wydał orzeczenie o niepełnosprawności – mówiła szefowa MRPiPS.

Dodatkowo osoby, które mają wyłącznie orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, będą mogły wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji wraz z wnioskiem o świadczenie uzupełniające, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie uzupełniające, koszty obsługi jego wypłaty oraz koszty obsługi wniosku finansowane będą ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Ponadto, w projekcie ustawy przewidziano możliwość udzielenia pożyczki przez Fundusz Pracy Solidarnościowemu Funduszowi Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz przekazywanie dotacji z budżetu państwa Solidarnościowemu Funduszowi Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Z szacunków MRPiPS wynika, że uprawnionych do świadczenia uzupełniającego będzie ok. 500 tys. osób.

Rządowy projekt ustawy nie został przedstawiony do konsultacji publicznych, co podyktowane jest względami pragmatycznymi umożliwiającymi efektywniejsze, a zatem przede wszystkim szybsze przeprowadzenie projektu przez procedurę ustawodawczą. Wynika to z konieczności jak najszybszego udzielenia wsparcia w postaci dodatkowej pomocy dochodowej osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji, a także z uwagi na zapewnienie ochrony ważnego interesu tych osób, jako osób, które ze względu na zakres swoich ograniczeń funkcjonalnych, będących następstwem istotnego naruszenia sprawności organizmu, ponoszą dodatkowe koszty funkcjonowania w życiu codziennym. Skrócenie czasu procedowania, a w efekcie szybsze przeprowadzenie projektu rządowego przez procedurę ustawodawczą, spowoduje, że pierwsze świadczenia uzupełniające mogłyby być realizowane już od IV kwartału 2019 r.

Info: gov.pl, premier.gov.pl, fot. Krystian Maj / KPRM
Data publikacji: 10.07.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również