Ruszyła 19. edycja Ogólnopolskiego Konkursu „”Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie

PFRON ogłosił rozpoczęcie 19. edycji Ogólnopolskiego Konkursu ,,Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem jest niepełnosprawność w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym.

Termin składania prac: do 20 września 2023 r. do godz. 23:59

Miejsce składania prac: Prace wraz z załącznikami należy przesłać elektronicznie (wersja pdf i docx) na adres konkurs@pfron.org.pl.

Uczestnicy i warunki konkursu: Do Konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie;
Konkursem objęte są: prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą, oraz rozprawy doktorskie podejmujące tematykę związaną z problematyką osób niepełnosprawnych obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do Konkursu;

Prace do Konkursu może zgłosić: autor po uzyskaniu pisemnej rekomendacji promotora, którą należy załączyć do zgłoszenia, dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej;

Zalecane jest, aby prace przesłane na Konkurs spełniały wymogi dostępności określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych) – wymóg ten jest zalecany jednak nie obligatoryjny.

Zgłoszona praca musi podejmować tematykę niepełnosprawności w co najmniej jednej z poniższych kategorii:
rehabilitacja społeczna i zawodowa,
rozwiązania technologiczne i architektoniczne służące osobom niepełnosprawnym,
dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami,
rehabilitacja medyczna.

Nagrody konkursowe dla autorów prac magisterskich oraz doktorskich
Dla autorów prac magisterskich w Konkursie przewiduje się trzy nagrody pieniężne w każdej z kategorii:
I nagroda w wysokości 7 000 zł,
II nagroda w wysokości 5 000 zł,
III nagroda w wysokości 4 000 zł.

Dla autorów prac doktorskich w Konkursie przewiduje się trzy nagrody pieniężne w każdej z kategorii:
I nagroda w wysokości 13 000 zł,
II nagroda w wysokości 11 000 zł,
III nagroda w wysokości 9 000 zł.

Laureaci Konkursu są zobowiązani do publikacji artykułu naukowego w Kwartalniku „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” powstałego na podstawie nagrodzonej pracy, który należy nadesłać w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o uzyskaniu nagrody na adres kwartalnik@pfron.org.pl

Sposób składania prac
Wersję elektroniczną pracy w formacie pdf oraz docx wraz z załącznikami należy przesłać na adres konkurs@pfron.org.pl.

Do pracy magisterskiej lub doktorskiej należy dołączyć:
Formularz zgłoszeniowy – wypełniony i podpisany cyfrowo bądź odręcznie,
recenzje pracy,
oświadczenie uczestnika konkursu o braku konfliktu interesów z członkami Komisji Konkursowej,

Wyniki konkursu
Informacje o wynikach Konkursu oraz uroczystej gali wręczenia nagród zostaną podane odrębnym komunikatem na witrynie internetowej www.pfron.org.pl.
O rozstrzygnięciu Konkursu wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: konkurs@pfron.org.pl

Więcej informacji i wymagalne dokumenty: tutaj

Info : PFRON, oprac. rhr/, fot. pexels.com

Data publikacji: 22.06.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również