Sejm przyjął ustawę w związku z programem „Za życiem”

Sejm przyjął ustawę w związku z programem „Za życiem"

Rozwój sieci mieszkań chronionych, wsparcie dla rodzin w obowiązkach domowych czy ułatwienia w zakładaniu spółdzielni socjalnych – to niektóre ze zmian przyjętych 14 czerwca przez Radę Ministrów. Są one związane są z realizacją programu „Za życiem". 22 czerwca Sejm uchwalił bez poprawek rządowe przedłożenie ws. realizacji tego programu.

Ustawę Sejm uchwalił jednogłośnie, głosowało za nią 441 posłów, nikt nie był przeciw, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

Ustanowiony 20 grudnia 2016 r. program „Za życiem” wspiera rodziny z osobami z niepełnosprawnością, a w szczególności wychowujące dzieci z niepełnosprawnością. Realizacja programu wymaga nowelizacji kilku ustaw. Przyjęty przez Sejm projekt ustawy jest pierwszym etapem realizacji tego programu, drugi etap – zostanie wprowadzony kolejnym projektem ustawy, której przyjęcie zaplanowano w IV kw. 2017 r.

Najważniejsze zmiany

Rozwijana będzie sieć mieszkań chronionych, w tym wspieranych i treningowych.
Jest to forma pomocy społecznej polegająca na tym, że osoby przebywające w mieszkaniu chronionym pod okiem specjalistów przygotowują się do prowadzenia samodzielnego życia lub specjaliści pomagają takim osobom w codziennym funkcjonowaniu.
Mieszkania chronione – w zależności od celu wsparcia – podzielono na mieszkania chronione treningowe lub mieszkania chronione wspierane.
Mieszkania chronione treningowe zapewnią usługi bytowe oraz naukę samoobsługi i pełnienia ról społecznych, czyli posłużą do nauki samodzielnego funkcjonowania. Trafią do nich osoby w trudnej sytuacji życiowej potrzebujące wsparcia.
Mieszkanie chronione wspierane będą zapewniać usługi bytowe i pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w codziennym życiu i służących realizacji kontaktów społecznych – na poziomie dostosowanym do możliwości psychofizycznych danej osoby. W mieszkaniu takim będą mogły zamieszkać osoby niepełnosprawne (fizycznie i zaburzeniami psychicznymi) oraz osoby w podeszłym wieku lub przewlekle chore.

Kwota dotacji ustalana przez wojewodę będzie mogła być zwiększona, nie więcej niż o 30 proc., na każdego z uczestników środowiskowego domu samopomocy.
Chodzi o osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Rodzina opiekująca się dzieckiem z niepełnosprawnością będzie mogła wystąpić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o udzielenie wsparcia w realizacji obowiązków domowych w wymiarze 10 godzin tygodniowo.
Jest to pomoc adresowana do opiekunów osób niepełnosprawnych, czyli nie będzie stanowić opieki nad osobą z niepełnosprawnością.

Wspierany będzie powrót na rynek pracy opiekunów osób z niepełnosprawnością.
Ma to dotyczyć opiekunów (zarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy) z wyłączeniem opiekunów pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna. Przewidziano np. preferencyjne warunki do zakładania działalności gospodarczej przez opiekunów osób z niepełnosprawnością oraz zachęcanie innych bezrobotnych do zakładania żłobków lub klubów dziecięcych z miejscami dla dzieci niepełnosprawnych lub do świadczenia usług rehabilitacyjnych dla tych dzieci w miejscu zamieszkania. Przewidziano także zachęcanie przedsiębiorców do zatrudniania opiekunów osób z niepełnosprawnością. Założono wsparcie bezrobotnych opiekunów tych osób przez subsydiowanie ich zatrudnienia lub umożliwienie im telepracy.
Maksymalną wartość środków jaką będzie można otrzymać na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zwiększono do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia

Asystenci rodziny otrzymają wsparcie w przygotowaniu do pełnienia funkcji koordynatora poradnictwa dla kobiet mających dokument potwierdzający ciążę, ich rodzin lub rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub w trakcie porodu.

Powstaną ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze, których zadaniem będzie wspomaganie rozwoju dzieci, zwłaszcza od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do czasu podjęcia nauki szkolnej.
Większość zapisów projektowanej ustawy ma wejść w życie jeszcze w lipcu br.

Info: MRPiPS, Sejm, oprac. sza

Data publikacji: 23.06.2017 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również