Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

1 stycznia br. weszła w życie ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2192). Nowe przepisy zakładają powstanie tego funduszu jako nowej instytucji, która będzie wspierała osoby z niepełnosprawnością.

Przychodami funduszu będą:
– danina solidarnościowa – w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej 1 mln zł za rok podatkowy. Szacuje się, że takich osób w 2019 r. będzie ok. 21 tysięcy.
– część składki na Fundusz Pracy w wysokości 0,15 proc. Obecnie składka ta wynosi 2,45 proc. – od początku 2019 roku 0,15 proc. trafi na wsparcie niepełnosprawnych.

Łączne szacowane docelowe przychody Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych wyniosą ok. 2 mld zł rocznie.

Środki te będą przeznaczane m.in. na realizację programów rządowych i resortowych, w tym obejmujących realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnością.

Realizacja tych programów będzie odbywać się w trybie naboru wniosków lub otwartego konkursu ofert.

Nabór wniosków będzie dokonywany przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, właściwego ministra lub Narodowy Fundusz Zdrowia.

Na poziomie jednostek samorządu terytorialnego naboru wniosków będą dokonywać wojewodowie, którzy będą przekazywać listy rekomendowanych wniosków ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego bądź właściwemu ministrowi.

Natomiast wojewoda na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) poinformuje o podmiotach, którym przyznano środki i w jakiej wysokości. Podpisanie umowy i rozliczenia z realizowanego programu, ewentualne odraczanie terminów, umorzenia również będą w gestii wojewody.

kat, fot.pixabay.com
Data publikacji: 04.01.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również