„Społeczne Śląskie – włącz się! W stronę niezależnego życia”

Województwo Śląskie rozpoczyna realizację największego z programów regionalnych w Polsce – „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”. W ramach tego rozdania do regionu trafi ponad 5 mld euro. 27 kwietnia w otwarciu konferencji na tytułowy temat uczestniczyła wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego, Urszula Koszutska.

– To wyjątkowy moment, który pozwoli nam z optymizmem patrzeć w przyszłość. Wspólnie możemy rozwijać śląskie. Wierzę, że Państwa wrażliwość, pomysłowość pozwoli stworzyć i zrealizować projekty, które będą służyć nam wszystkim, także osobom ze szczególnymi potrzebami – mówiła wiceprzewodnicząca.

Obecna perspektywa bardzo wyraźnie kładzie nacisk na wsparcie człowieka, będą to działania skierowane do ludzi i dla ludzi, zwłaszcza tych w trudnej sytuacji życiowej, ludzi odsuniętych lub zagrożonych odsunięciem poza margines społeczny. Celem konferencji było zaprezentowanie szerokiemu gronu potencjalnych odbiorców środków unijnych – władzom lokalnym, podmiotom trzeciego sektora, instytucjom, firmom, ale też zwykłym obywatelom, jakiego rodzaju działania realizowane będą w obszarze społecznym.

W tej perspektywie finansowej wdrażane będą również działania finansowane z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, wspierające trwający od lat proces odchodzenia od gospodarki opartej na węglu w kierunku gospodarki zielonej – neutralnej dla klimatu. Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski za każdym razem podkreśla, że skuteczna transformacja nie dokona się i nie będzie efektywna, jeśli nie zostanie w niej uwzględniony czynnik społeczny.

Główne obszary, na których koncentrować się będzie wspomniane wsparcie zostały zaprezentowane w trakcie 5 paneli tematycznych:
1. „Ekonomia społeczna – czyli pieniądze to nie wszystko”
W ramach panelu zwracano uwagę na rolę ekonomii społecznej w środowisku lokalnym i jej potencjału w zaspokajaniu potrzeb osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem.

2. „Dostępność do usług – każdy inny, wszyscy równi”
Debatowano na temat konieczności udostępnienia wszelkich usług osobom ze szczególnymi potrzebami.

3. „Deinstytucjonalizacja – chcę mieć wybór”
Omawiano koncepcje zapewnienia usług społecznych w dotychczasowym środowisku z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, godności i autonomii człowieka.

4. .„Akcja – Transformacja”
W ramach panelu przedstawiono koncepcje działań w obszarze społecznym, możliwych do realizacji w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

5. „NGO – zaangażowanie to wyzwanie!”

Uczestnicy dyskutowali na temat sposobów budowania społeczeństwa obywatelskiego, znaczenia i rosnącej roli organizacji pozarządowych w życiu społecznym.

W trakcie konferencji zaprezentowano też główne założenia do planowanych w 2023 roku naborów z zakresu: włączenia społecznego w kontekście sprawiedliwej transformacji, aktywnej integracji, usług społecznych, wsparcia rodziny, dzieci i młodzieży oraz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, a także ekonomii społecznej.

Info: slaskie .pl, oprac. rhr/, fot. Andrzej Grygiel / UMWS

Data publikacji: 27.04.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również