Świadczenie pielęgnacyjne również dla opiekunów – rencistów

Opiekunowie osób z niepełnosprawnością, którzy pobierają rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy, będą mogli ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne – tak stanowi wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 26 czerwca 2019 r., który wszedł w życie 9 stycznia br.

Według dotychczasowych przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych świadczenia pielęgnacyjne nie należały się opiekunom osób z niepełnosprawnością z przyznaną emeryturą, rentą – w tym rodzinną lub socjalną, zasiłkiem stałym, nauczycielskim świadczeniem kompensacyjnym, rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym „Mama 4+”, lub specjalnym zasiłkiem opiekuńczym czy zasiłkiem dla opiekuna.

Intencją ustawodawcy wprowadzającego w 2003 r. to wyłączenie było, aby uprawniony opiekun nie pobierał świadczenia pielęgnacyjnego – wówczas w wysokości 420 zł – w sytuacji, gdy otrzymuje świadczenie wyższe. Jednak 1 maja 2014 r. kwota świadczenia pielęgnacyjnego wzrosła do 800 zł i przewyższyła, wtedy jeszcze nieznacznie, wartość najniższej emerytury.

Obecnie świadczenie pielęgnacyjne jest prawie dwukrotnie wyższe od najniższej emerytury i od 1 stycznia 2020 r. wynosi 1830 zł miesięcznie (netto). Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 26 czerwca 2019 r. (sygn. akt SK 2/17) renciści z tytułu częściowej niezdolności do pracy, będą mogli ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne, jeśli są opiekunami osoby z niepełnosprawnością.

Według Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie, który jest liderem w stosowaniu nowych przepisów, nie można w zgodzie z zasadą równości podzielić grup osób sprawujących opiekę nad członkiem rodziny z niepełnosprawnością, gdyż ich wspólną cechą jest rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, aby móc to robić.

WSA w Gorzowie Wielkopolskim, jako pierwszy w Polsce wydał 20 lutego 2019 r. orzeczenie, na mocy którego matka opiekująca się swoją niepełnosprawną od urodzenia córką, pobierająca najniższą emeryturę, otrzymała świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 705 zł, tj. w kwocie różnicy pomiędzy emeryturą netto i wysokością świadczenia.

Jego opinię podzielił także sąd w Krakowie (sygn. akt III SA/Kr 137/19. Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 28 czerwca 2019 r. (sygn. akt I OSK 757/19), uznając, że poprzez pozbawienie w całości prawa do świadczenia pielęgnacyjnego matki – rencistki, która opiekuje się córką z niepełnosprawnością, naruszona została konstytucyjna zasada równości.

IKa, fot. pixabay.com
Data publikacji: 17.01.2020 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również