Świadczenie wspierające – projekt rozporządzenia

31 października wieczorem na stronach Rządowego Centrum Legislacji został zamieszczony – przygotowany w MRiPS – projekt rozporządzenia dotyczący sposobu postępowania wojewódzkich zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności przy ustalaniu poziomu potrzeby wsparcia oraz obowiązujące w związku z tym standardy. Osoby zainteresowane czekały na niego ponad trzy miesiące.

Od 1 stycznia 2024 r. na wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności nałożony będzie obowiązek wydawania decyzji ustalających poziom potrzeby wsparcia. Na podstawie tych decyzji określana będzie wysokość świadczenia wspierającego. Jego kwota sięgać ma od ponad 600 zł do prawie 3,5 tys. zł brutto miesięcznie.

Rozporządzenie wprowadza ujednolicony sposób dokonywania oceny poziomu wsparcia. „Przyjęta została zasada, że członków wojewódzkiego zespołu powołuje i odwołuje wojewoda na wniosek przewodniczącego wojewódzkiego zespołu orzekającego spośród osób będących: fizjoterapeutą, psychologiem, pedagogiem, pedagogiem specjalnym, pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym, pielęgniarką lub pielęgniarzem” – wskazano w uzasadnieniu projektu.

Zgodnie z podpisaną przez prezydenta Andrzeja Dudę w lipcu br. ustawą o świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnościami ma ono trafiać bezpośrednio do dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Jest to zupełnie nowa forma pomocy, z której od 1 stycznia 2024 r. będą korzystać osoby po 18. roku życia z największymi trudnościami w samodzielnym funkcjonowaniu.
Świadczenie wspierające będzie skierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością, w odróżnieniu do świadczeń opiekuńczych przeznaczonych dla opiekuna osoby wymagającej opieki, tj. świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego.

O wysokości świadczenia będzie decydować m.in. zdolność danej osoby do samodzielnego wykonywania określonych czynności lub zadań związanych z codziennym funkcjonowaniem czy jej wiek (określane punktowo). Kwota świadczenia wspierającego zostanie powiązana z wysokością renty socjalnej.
Ustawa przewiduje, że świadczenie wspierające przysługuje w wysokości od 40 proc. do 220 proc. renty socjalnej – w zależności od poziomu potrzeby wsparcia.

„Projekt rozporządzenia wprowadza ujednolicony, wystandaryzowany sposób dokonywania oceny poziomu wsparcia. Ocena przeprowadzana jest przy zastosowaniu formularza w zakresie ustalania poziomu potrzeby wsparcia dla osób zaliczonych do stopnia niepełnosprawności, obserwacji, wywiadu bezpośredniego oraz oceny funkcjonowania.” Uwzględniane będą „również informacje z kwestionariusza samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem podane przez osobę, w stosunku do której ustalany jest poziom potrzeby wsparcia.”

W projekcie rozporządzenia zawarto szczegółowe standardy w zakresie ustalania potrzeby wsparcia i jego poziomu oraz częstotliwości, w określaniu możliwości niezależnego życia w odniesieniu do stopnia, rodzaju dysfunkcji i wieku osoby niepełnosprawnej.
Zawiera także propozycje regulacji trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych, trybów szkoleń specjalistów ustalających poziom wsparcia oraz minimów programowych do tych szkoleń.

O miejscu i terminie przeprowadzenia czynności orzeczniczych osoby zainteresowane lub ich przedstawiciele ustawowi, lub upoważnieni do reprezentowania pełnoletniej OzN zawiadamiane będą „nie później niż 7 dni przed dniem wyznaczonego terminu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.”

Uwagi w sprawie projektu rozporządzenia należy przekazywać na adres Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej do 14 listopada br. Znajduje się on na stronie legislacja.rcl.gov.pl.

Oprac. IKa, fot. pixabay.com

Data publikacji: 03.11.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również