To już 10 lat! Podsumowanie działań wprowadzających Konwencję

Dziesięć lat temu, 6 września 2012 roku Polska ratyfikowała Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Zapisy tej międzynarodowej umowy podkreślają, że osoby te mogą i powinny korzystać ze wszystkich wolności i praw człowieka na zasadzie równości z innymi. Z okazji okrągłej rocznicy ratyfikowania Konwencji, 25 października w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej odbyła się konferencja; podsumowano na niej działania zmierzające do wprowadzenia zapisów Konwencji w życie.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, wiceminister funduszy i polityki regionalnej – Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Paweł Wdówik, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, Stanisław Trociuk, zastępca rzecznika praw obywatelskich, Krzysztof Michałkiewicz, prezes zarządu PFRON.

W spotkaniu wzięli udział parlamentarzyści oraz przedstawiciele instytucji i organizacji, działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Prelegenci przedstawili już podjęte działania na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami, a także obszary, w których nadal jest wiele do zrobienia. Nierozwiązanym problemem jest kwestia ubezwłasnowolnienia, czyli całkowitego lub częściowego pozbawienia zdolności do czynności prawnych. RPO wskazał między innymi potrzebę pracy nad nazewnictwem. W Kodeksie Postępowania Cywilnego nadal funkcjonują określenia „chory psychicznie” czy „niedorozwój umysłowy”.

Zwrócono uwagę na konieczność opracowania takiego rozwiązania, które pozwalałoby osobie z niepełnosprawnością korzystać z pomocy asystenta w sposób stały, nie “od projektu do projektu”, w zależności od realizowanych przez organizacje pozarządowe zadań zleconych.

W trakcie konferencji wspomniano również o programie Dostępność Plus, którego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz udziału w życiu społecznym i publicznym dla osób o szczególnych potrzebach. Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak poinformowała, że program ten obejmuje ponad 100 inicjatyw, jego efekty widać w budynkach mieszkalnych, urzędach, szkołach, placówkach opieki zdrowotnej, instytucjach kultury.

Wiceminister Jarosińska-Jedynak podkreśliła również, że dzięki projektom, między innymi z Europejskiego Funduszu Społecznego, blisko 600 tys. osób z niepełnosprawnościami skorzystało z pomocy w poszukiwaniu zatrudnienia, włączeniu społecznym czy edukacji.

Uczestnicy dyskutowali też o Funduszu Solidarnościowym, w ramach którego realizowane są m.in. programy: Asystent Osobisty, Opieka 75+ i Centra Opiekuńczo-Mieszkalne. Podkreślano znaczenie organizacji pozarządowych w codziennych staraniach o godne życie osób z niepełnosprawnością.

Ale konkretna realizacja tych zobowiązań wymaga zabezpieczenia finansowego, rosną środki kierowane przez rząd na działania na likwidowanie barier stojących przed osobami z niepełnosprawnościami, w tym roku to ponad 37 mld zł, do których dochodzą znaczne kwoty przekazane przez PFRON. – Zmieniamy rzeczywistość – zapewniła Minister Maląg.

Podczas konferencji odbyły się również dwa panele dyskusyjne: „Edukacja i Zatrudnienie” oraz „Niezależne życie osób z niepełnosprawnościami”.

Organizatorami wydarzenia było Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Zobacz galeria…

Oprac. ira/, rhr/, fot. MFiPR

Data publikacji: 28.10.2022 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również