Trybunał zbada czas pracy niepełnosprawnych

Złamanie zasad demokratycznego państwa prawa, poprawnej legislacji oraz szczególnej pomocy osobom niepełnosprawnym, zarzuca "Solidarność" nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Komisja Krajowa 25 stycznia br. na posiedzeniu w Katowicach jednogłośnie podjęła dzisiaj decyzję o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją niektórych zapisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. „Solidarność” kwestionuje przede wszystkim wydłużenie normy czasu pracy dla pracowników z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do 8 godzin na dobę oraz 40 godzin tygodniowo.
W przygotowanym wniosku związkowcy przekonują, że wprowadzone ustawą przepisy naruszają zasady zawarte w Konstytucji RP, a szczególnie: zasadę zaufania do państwa i bezpieczeństwa prawnego, zasadę poprawnej legislacji oraz zasadę szczególnego wsparcia osób niepełnosprawnych.

Zdaniem autorów wniosku, podczas procesu legislacyjnego nie przedstawiono żadnych argumentów uzasadniających wydłużenia normy czasu pracy osobom niepełnosprawnym. – Skrócona norma czasu pracy stanowi element systemu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Wprowadzane zmiany prowadzą do częściowego demontażu tego systemu – uważa Ewa Kędzior, pełnomocnik Komisji Krajowej ds. osób niepełnosprawnych.
Związkowcy obawiają się, że pod wpływem nacisku pracodawcy, który nie ma interesu ekonomicznego w skracaniu normy czasu pracy, w obawie o utratę pracy, osoby niepełnosprawne będą rezygnowały z możliwości pracy według skłóconej normy czasu pracy. Nawet jeśli skrócenie dobowej normy czasu pracy będzie ze względu na ich stan zdrowia wskazane.
Skarżona przez NSZZ „Solidarność” ustawa od początku budziła duże kontrowersje. Jednym z celów wprowadzonych w ustawie zmian miała być poprawa sytuacji finansowej PFRON. Jak przekonują związkowcy ustawodawca nigdzie nie wykazał, w jaki sposób wydłużenie normy czasu pracy osób niepełnosprawnych miałoby przyczynić się do zwiększenia przychodów PFRON, czy też do zapewnienia środków publicznych na realizację zadań przewidzianych w ustawie o rehabilitacji. „W kontekście założonych celów ustawy rozwiązanie w postaci wydłużenia normy czasu pracy osób niepełnosprawnych (…) jest nielogiczne, niekonsekwentne i nie przyczyni się do realizacji założonych celów ustawy. Nieadekwatność rozwiązań normatywnych w stosunku do zakładanych celów potwierdza zarzut naruszenia zasad przyzwoitej legislacji” – czytamy we wniosku przygotowanym przez NSZZ „Solidarność”.
Info: NSZZ „Solidarność”

Wniosek o stwierdzenie zgodności z Konstytucją znowelizowanej ustawy o rehabilitacji

Zarząd Organizacji Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG, reprezentującej interesy pracodawców osób niepełnosprawnych działających na chronionym i otwartym rynku pracy, podjął decyzję o skorzystaniu z przysługującego organizacjom pracodawców uprawnienia określonego w art. 191 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) i wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie zgodności z ustawą zasadniczą niektórych postanowień uchwalonej 29 października 2010 r. ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r., nr 226, poz. 1475).
Decyzja ta jest wynikiem wielotygodniowych konsultacji w gronie doradców współpracujących z nami oraz kancelarii prawnych obsługujących naszą Organizację.

Aktualnie jesteśmy na końcowym etapie analizy prawnej wskazanych poniżej przepisów ustawy nowelizującej pod kątem ich zgodności z Konstytucją, w zakresie, w jakim nie przewidują odpowiedniego vacatio legis.
Przepisy uchwalonej 29 października 2010 r. ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, w ramach których rozważamy wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego dotyczą następujących obszarów:

1. Zawężenie z dniem 1 stycznia 2011 r. kręgu podmiotów uprawnionych do wystawiania informacji o uldze we wpłatach na PFRON,
2. Likwidacja dofinansowania na pracowników z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z ustalonym prawem do emerytury – data wejścia w życie: pierwszy dzień miesiąca następujący po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy nowelizującej,
3. Obowiązek zwrotu na PFRON niewykorzystanych do dnia 31 grudnia 2011 r. środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych uzyskanych przed dniem wejścia w życie nowelizacji

Info: OBPON.ORG

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również