Udogodnienia telekomunikacyjne dla niepełnosprawnych

Udogodnienia telekomunikacyjne dla niepełnosprawnych

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w nawiązaniu do komunikatu z dnia 23 kwietnia 2015 r., przedstawił Raport dotyczący stanu realizacji przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych obowiązków w zakresie świadczenia udogodnień dla osób z niepełnosprawnością.

Osoby te, jako użytkownicy usług telekomunikacyjnych, powinny móc korzystać z nich na warunkach równoważnych z tymi, z których korzysta większość użytkowników końcowych. Dlatego też nowelizacja ustawy Prawo telekomunikacyjne z 16 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1445) nałożyła na wszystkich dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych obowiązek zapewnienia, w miarę możliwości technicznych, użytkownikom końcowym będącym osobami z niepełnosprawnością, dostępu do świadczonych przez siebie usług telefonicznych równoważnego dostępowi, z jakiego korzysta większość użytkowników końcowych (uprzednio obowiązek świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych spoczywał tylko na przedsiębiorcy wyznaczonym do świadczenia usług wchodzących w skład usługi powszechnej).

Skutkiem powyższego jest przede wszystkim zapewnienie użytkownikom z niepełnosprawnością maksymalnie najlepszej ochrony. Ma to na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, a zarazem społecznemu, tych osób. omawiany Raport stanowi podsumowanie informacji uzyskanych od dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych, w odpowiedzi na wystosowane do nich wezwanie prezesa UKE. Zawiera on szczegółowe dane odnoszące się do stopnia realizacji poszczególnych udogodnień dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w rozporządzeniu ministra administracji i cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 464).

Beneficjentami tych udogodnień są osoby z różnym rodzajem niepełnosprawności, które w świetle informacji zawartych w Raporcie nie powinny napotkać istotnych trudności w zakresie dostępu do przewidzianych dla nich przepisami prawa udogodnień.

Analiza informacji przekazanych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych, objętych badaniem, odnośnie do realizacji przez nich obowiązku zapewnienia udogodnień dla osób niepełnosprawnych wykazała, że zdecydowana większość z nich świadczy takie udogodnienia, bądź jest przygotowana do ich świadczenia w przypadku zaistnienia potrzeby ich zapewnienia.

Na podstawie uzyskanych informacji można stwierdzić, iż przedsiębiorcy:
– są (w większości) gotowi do obsługi i świadczenia usług osobom z niepełnosprawnością, zapewniając im przy tym adekwatne do ich potrzeb udogodnienia – uwzględniając przy tym wielkość firmy i jej możliwości techniczne;
– posiadają odpowiednią wiedzę i są przygotowani – w przypadku zgłoszenia się do nich osoby niepełnosprawnej – do świadczenia udogodnień we własnym zakresie (odpowiednio przeszkoleni pracownicy), bądź we współpracy z odpowiednimi organizacjami zapewniającymi pomoc w porozumiewaniu się z osobami niesłyszącymi, czy też z osobami niewidomymi/słabowidzącymi, a w zakresie urządzeń końcowych – oferowania rozwiązań odpowiednich dla danego rodzaju niepełnosprawności.

Twierdzenie to na dzień dzisiejszy dodatkowo potwierdza fakt, że do prezesa UKE nie wpłynęły w 2015 roku żadne sygnały (skargi, prośby o interwencję) ze strony osób z niepełnosprawnością, iż nie otrzymały od swojego dostawcy usług należnych im udogodnień.

Prezes UKE podjął działania związane z certyfikacją przedsiębiorców zapewniającym użytkownikom z niepełnosprawnością udogodnienia w dostępie do świadczonych usług.

Więcej o Programie Certyfikatu Prezesa UKE w kategorii „Przyjaźni Niepełnosprawnym”.
Info: UKE, oprac. sza

Data publikacji: 19.01.2016 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również