Ulga rehabilitacyjna nie dla każdego opiekuna osoby z niepełnosprawnością

Gdy spełnione są warunki ustawowe każda osoba, mająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, a także osoba niepełnosprawna sama może rozliczyć tę ulgę..

Aby osoba mająca na utrzymaniu osobę z niepełnosprawnością mogła skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej muszą zostać spełnione dwa kluczowe warunki:
Pierwszym jest posiadanie przez osobę będącą na utrzymaniu podatnika, statusu osoby niepełnosprawnej. Tzn. posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, lub decyzję przyznającą rentę z określonego tytułu, albo orzeczenie o niepełnosprawności wydane na podstawie odrębnych przepisów, albo orzeczenie o niepełnosprawności wydane na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia1997 r. określające grupę inwalidztwa.

Drugim warunkiem uprawniającym do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej jest posiadanie dokumentów potwierdzających poniesienie wszelkich wydatków zarówno przez osobę mającą na utrzymaniu osobę z niepełnosprawnością, jak i samą osobę niepełnosprawną.
Konieczne jest posiadanie faktury, faktury VAT, umowy albo rachunku, zawierających poprawne dane zarówno sprzedawcy jak i nabywcy.

Przepisy podatkowe pozwalają skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej każdej osobie, na której utrzymaniu pozostaje niepełnosprawny, o ile oczywiście należy do kręgu zakreślonego przez przepis art. 26 ust. 7e ustawy o PIT i utrzymuje osobę z niepełnosprawnością (dotyczy najbliższej rodziny oraz dzieci obcych przyjętych na wychowanie, ojczyma, macochy, zięciów, synowych ).

Przepisy w tym zakresie jednak nie pozwalają na skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej takiej osobie, która chociaż faktycznie łożyłaby na utrzymanie niepełnosprawnego, to nie mieściłaby się w zakreślonym ustawą kręgu. I tak na przykład z ulgi nie skorzystaliby wnukowie utrzymujący niepełnosprawnego dziadka, nawet wówczas, gdyby byli jego jedynymi pozostającymi przy życiu krewnymi.

Poza tym należy pamiętać, że aby osoba utrzymująca osobę niepełnosprawną mogła z ulgi w ogóle skorzystać, musi sama osiągnąć dochody przekraczające kwotę wolną od podatku.

Jeśli opodatkowane na zasadach ogólnych dochody osoby niepełnosprawnej były w roku 2022 wyższe niż 16.061,28 zł (przekroczyły kwotę stanowiącą dwunastokrotność renty socjalnej), to z ulgi skorzysta tylko sam niepełnosprawny (jeśli jego dochody będą wyższe niż kwota wolna od podatku, czyli w skali roku dochód będzie wyższy niż 30 tys. zł), a nie skorzysta osoba, na której utrzymaniu on pozostawał.

Ulga dla podatnika i osoby niepełnosprawnej
Osoba niepełnosprawna opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym, będzie mogła sama rozliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne w ramach swojej ulgi. Z kolei opiekun, który utrzymywał OzN i finansował koszty jej rehabilitacji, również z ulgi skorzysta w odniesieniu do sfinansowanych przez siebie wydatków na cele rehabilitacyjne tej osoby (znów pod warunkiem, że sam ma dochody lub przychody pozwalające na rozliczenie ulgi).

Uwaga! Nie wolno tego samego wydatku rozliczyć zarówno w zeznaniu podatkowym osoby niepełnosprawnej, jak i w zeznaniu podatkowym osoby, na utrzymaniu której niepełnosprawny pozostaje.

Ulga rehabilitacyjna uregulowana jest w dwóch ustawach podatkowych: w art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a-7g i ust. 13a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 2647, dalej: ustawa o PIT) oraz w art. 11 ust. 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U, z 2001, nr 134, poz. 1509, dalej: ryczałt).

Mogą ją więc rozliczyć osoby uprawnione do niej – zarówno te, które rozliczają się z fiskusem według ustawy o PIT (odliczając poniesione wydatki od dochodu), jak i te na ryczałcie (w tym przypadku – odliczając je od przychodu ewidencjonowanego).

Oprac. IKa, fot. pixabay.com

Data publikacji: 07.07.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również