Ustawa o języku migowym podpisana przez prezydenta

Ustawa o języku migowym podpisana przez prezydenta

Długo oczekiwana przez środowisko ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się została podpisana przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 12 września br. na uroczystości w Belwederze.

Uczestniczyli w niej m. in. posłowie Sławomir Piechota i Marek Plura, przedstawiciele podmiotów, które były żywotnie zainteresowane jej wprowadzeniem do porządku prawnego, m. in. Irena Lipowicz – rzecznik praw obywatelskich, Jarosław Duda – pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, Janusz Brzeziński – zastępca prezesa Zarządu PFRON oraz liczni reprezentanci środowiskowych organizacji pozarządowych, w tym niesłyszących i głuchoniewidomych.

2

Prezydent Bronisław Komorowski zapewnił, że całe społeczeństwo jest zainteresowane jak najszerszą partycypacją osób z dysfunkcjami w życiu społecznym i politycznym Temu też służy konsekwentna likwidacja barier utrudniających ich uczestnictwo we wszelkich formach aktywności. Wrażliwość w tych kwestiach na różnych poziomach funkcjonowania społeczeństwa i państwa jest tu sprawą zasadniczą, w ślad za tą ustawą muszą pójść konkretne działania. O tę właśnie wrażliwość prezydent Komorowski apelował do samorządów i innych organów administracji państwowej, ma ona skutkować szybkim wdrożeniem zawartych w ustawie rozwiązań prawnych.

1

Kajetana Maciejska-Roczan, prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych wyraziła uznanie dla faktu, że sposoby komunikowania się osób niesłyszących i głuchoniewidomych uznane zostały jako prawa obywatelskie, co przyczynia się do poszanowania ich specyficznej godności. To pierwszy krok w bardzo dobrym kierunku, aczkolwiek ten akt prawny nie spełnia wszystkich oczekiwań osób głuchych, będą one zabiegać o jej rozszerzenie na inne, niż wskazane ustawą, obszary.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał poseł Marek Plura, przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. osób niepełnosprawnych uznając, że to ważny i dobry dzień dla polskiej demokracji, ustawa o języku migowym wprowadza bowiem w rzeczywistość podstawową zasadę naszej konstytucji i naszej demokracji – zasadę solidarności. Akt ten daje – zdaniem posła Plury – nie tylko możliwość korzystania z praw obywatelskich, ale jest także alfabetem wrażliwości społecznej.

6

Podpisanie ustawy stało się okazją do przekazania prezydentowi, przez wrocławskich studentów z niepełnosprawnością, Konstytucji RP wydanej w języku Braille’a . Spotkała się ona z dużym zainteresowaniem małżonki prezydenta Anny Komorowskiej.

Uroczystość odbyła się z udziałem tłumaczy języka migowego.

Ten akt prawny jest realizacją jednego z zapisów Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, ratyfikowanej przez Wspólnotę Europejską 13 grudnia 2006 roku, która zobowiązuje Państwa-Strony do podjęcia odpowiednich środków w celu:
– zapewnienia osobom z dysfunkcją słuchu pomocy profesjonalnych tłumaczy języka migowego, w celu ułatwienia im dostępu do ogólnodostępnych budynków i obiektów,
– ułatwienia korzystania przez nie w stosunkach urzędowych z języka migowego, komunikacji wspomagającej oraz innych form komunikowania się,
– uznania i popierania korzystania z języka migowego.

4

Również Brukselska Deklaracja Języka Migowego przyjęta przez Parlament Europejski w listopadzie 2010 roku wzywa państwa członkowskie do zagwarantowania osobom posługującym się językiem migowym analogicznych praw, które posiadają inni obywatele, co ma dotyczyć w szczególności życia publicznego, edukacji, zatrudnienia, dostępu do opieki medycznej i swobody podróżowania.

Tekst i fot.: Radek Szary

 

Informacja dotycząca ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

W dniu 19 sierpnia 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się.
Ustawa wprowadza przepisy regulujące zasady korzystania przez osoby uprawnione (to jest osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się) z pomocy osób pomagających w kontaktach z instytucjami publicznymi, służbami ratowniczymi i służbą zdrowia.
Ustawa wprowadza definicje polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM), sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).
Na podstawie przepisów ustawy organ administracji publicznej ma obowiązek udostępnienia usługi pozwalającej na komunikowanie się, to jest zapewnia osobie uprawnionej możliwość skorzystania z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.
Ponadto organ administracji publicznej zapewnia też dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN po uprzednim zawiadomieniu przez osobę uprawnioną.
Ustawa powołuje także rejestr tłumaczy PJM, SJM i SKOGN oraz odrębne ciało – „Radę języka migowego”, która jest organem doradczym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Ustawa spowoduje dodatkowe skutki finansowe dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie ok. 5,612 mln zł rocznie, przy założeniu osiągnięcia maksymalnego poziomu wszystkich kosztów związanych z wdrożeniem zaproponowanych rozwiązań.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r., z wyjątkiem przepisów przyznających osobom uprawnionym prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z podmiotami zobowiązanymi oraz dotyczących przetwarzania danych i informacji w czasie korzystania z pomocy osoby przybranej, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Info: prezydent.pl

.
.

 

 

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również