Zjazd Kobiet z Niepełnosprawnościami z udziałem przedstawicieli BRPO

8 marca 2024 r.w Warszawie odbył się 2. Zjazd kobiet z niepełnosprawnościami. Tematem wydarzenia były prawa kobiet z niepełnosprawnościami z uwzględnieniem przeciwdziałania przemocy, dostępności usług ginekologicznych, a także macierzyństwo i prawa reprodukcyjne. Wydarzenie honorowym patronatem objął Rzecznik Praw Obywatelskich.

W spotkaniu wzięła udział pełnomocnika RPO ds. praw osób z niepełnosprawnościami Monika Wiszyńska-Rakowska, która podkreśliła, że prawa kobiet z niepełnosprawnością wymagają większej uwagi i zaangażowania organizacji pozarządowych i ich sojuszniczek, aby były w pełni dostrzegane. W swoim wystąpieniu wskazała, że prawa kobiet zostały wprost dostrzeżone w art. 6 Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami.

W wydarzeniu wzięli udział także przedstawiciele Centrum Projektów Społecznych BRPO. Zjazd kobiet z niepełnosprawnością jest kontynuacją działań podjętych w 2019 r. Pierwszy zjazd odbył się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich i był odpowiedzią na rekomendacje Komitetu ONZ skierowane pod adresem Polski.

Komitet ONZ zwrócił uwagę na potrzebę uznania praw kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami na potrzebę przyjęcia kompleksowej strategii zapobiegania wszelkich form przemocy we wszystkich okolicznościach, w tym w domu i w instytucjach. W zainteresowaniu komitetu pozostaje również zapewnienie wsparcia w opiece nad dziećmi i wspierania w podejmowaniu decyzji o założeniu rodziny. Komitet podkreślił również potrzebę przeprowadzenia badań z udziałem kobiet z niepełnosprawnościami dotyczącej sytuacji społecznej kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnością.

Treść deklaracji 2. Zjazdu kobiet z niepełnosprawnością
My uczestniczki i uczestnicy 2. Zjazdu Kobiet z Niepełnosprawnością i ich sojuszniczek oraz sojuszników domagamy się podjęcia przez decydentów wszystkich szczebli natychmiastowych działań mających na celu ochronę dziewczyn, kobiet i osób z niepełnosprawnością przed dyskryminacją i przemocą, a także zapewnienie możliwości korzystania z pełni przysługujących im praw.

W szczególności domagamy się:
• przetłumaczenia, respektowania i wdrożenia rekomendacji Komitetu ONZ do spraw Praw Osób z Niepełnosprawnością;
• konsultowania ze środowiskiem kobiet z niepełnosprawnością, ich organizacjami oraz nieformalnymi grupami wszystkich rozwiązań i polityk, które dotyczą tej różnorodnej grupy;
• zniesienia „pułapki rentowej i sprzętowej” oraz wprowadzenia wymogu zapewnienia dostępności na każdym etapie zatrudnienia (od rekrutacji po codzienne wykonywanie obowiązków pracowniczych);
• obligatoryjnych szkoleń dla pracowników służb mundurowych/ administracji/ edukacji/ ochrony zdrowia z zakresu antydyskryminacji w obszarze praw osób z niepełnosprawnością ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z płcią;
• dodanie informacji o dostępności poszczególnych instytucji przy wykazach placówek świadczących wsparcie kobietom doświadczającym przemocy oraz przeznaczenie środków na zapewnienie pełnej dostępności tych instytucji;
• skutecznego i konsekwentnego wdrożenia komunikacji w polskim języku migowym oraz komunikacji alternatywnej we wszystkich instytucjach publicznych i podmiotach korzystających z pieniędzy publicznych, szczególnie w placówkach ochrony zdrowia;
• wprowadzenia kary za brak realizowania dostępności (kary powinny być nieuchronne, dotkliwe, szybkie);
• skrócenia procesu składania skargi na brak dostępności o pominięcie etapu składania wniosku o dostępność;
• zagwarantowania edukacji o funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnościami i dostępności już od etapu szkoły podstawowej, a także wśród osób dorosłych (uwrażliwianie, empatia, zmiana myślenia);
• zapewnienia rzetelnej, opartej na faktach medycznych edukacji seksualnej z uwzględnieniem wszystkich aspektów różnorodności;
• wprowadzenia asysty wspomagającej rodziców z niepełnosprawnościami oraz asysty seksualnej z uwzględnieniem różnorodności potrzeb osób zainteresowanych;
• systemowego wzmacniania świadomości potencjału osób z niepełnosprawnościami w rodzicielstwie wsród personelu medycznego.

Nic o nas bez nas.

Strona wydarzenia: https://artykul6.org/zjazd/

Info: BRPO, artykul6, fot. artykul6

Data publikacji: 11.03.2024 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również