Zmiany w pilotażowym programie „Rehabilitacja 25 plus”

Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadziła zmiany do programu „Rehabilitacja 25 plus”.

Obecnie program realizowany może być przez wszystkie podmioty prowadzące placówki edukacyjne, w których beneficjent programu realizował obowiązek nauki.

Przed wprowadzeniem zmian realizatorem programu mogły być jedynie podmioty prowadzące OREW (ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze) i ORW (ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze).

Jednocześnie nastąpiło rozszerzenie beneficjentów programu. Przed wprowadzeniem zmian z pomocy udzielanej w ramach programu mogli korzystać spełniający wszystkie przewidziane w programie warunki uczestnictwa absolwenci OREW, bądź ORW, bądź SPdP (szkół specjalnych przysposabiających do pracy).

Obecnie z programu mogą skorzystać także niezatrudnione osoby niepełnosprawne będące absolwentami innych placówek edukacyjnych w wieku powyżej 25 roku życia:
1. osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim tzn. te, które w trakcie realizacji obowiązku nauki posiadały orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych, zgodnie z przepisami w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
i legitymujące się aktualnym orzeczeniem, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji;
2. osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami,
o ile nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej).

W ramach realizacji programu osobom niepełnosprawnym może być udzielane wsparcie w zakresie:
• usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych, w tym pomocy w utrzymaniu higieny osobistej;
• udziału w zajęciach usprawniających, terapeutycznych i wspierających ruchowo;
• udziału w zajęciach prowadzonych w ramach kół zainteresowań;
• pomocy w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności;
• pomocy psychologicznej, poradnictwa i wsparcia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego;
• działań aktywizujących zawodowo w przypadku absolwentów SPdP;
• transportu.

Realizacja programu została wydłużona o rok kalendarzowy, tj. do 31 grudnia 2021 roku jako pilotaż obejmujący trzy lata szkolne:
1. rok szkolny 2018/2019 trwający od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku;
2. rok szkolny 2019/2020 trwający od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku;
3. rok szkolny 2020/2021 trwający od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku.

Program kierowany jest do osób, które w latach 2016-2021 ukończyły albo ukończą realizację obowiązku nauki.

Beneficjent programu może korzystać ze wsparcia w ramach programu maksymalnie przez trzy lata szkolne (a nie jak to było dotychczas przez 2 lata szkolne), nie dłużej niż do 31 sierpnia 2021 r.

Zarząd PFRON w dniu 18 czerwca 2019 r.:
1. przyjął zmiany do Procedur realizacji pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”,
2. ustalił stawkę osobową przypadającą na jednego beneficjenta programu miesięcznie dla roku szkolnego 2019/2020,
3. wyznaczył termin naboru wniosków dla roku szkolnego 2019/2020.

Zmiany w procedurach związane są przede wszystkim z koniecznością ich dostosowania do zmian w programie wprowadzonych przez Radę Nadzorczą PFRON.

Dodatkowo w procedurach wprowadzono m.in.:
1. mechanizm gwarantujący otrzymanie przez adresata programu środków finansowych za tzw. gotowość (rozdział VII „Zasady finansowania i rozliczania środków PFRON” ust. 14),
2. możliwość dokonywania (bez konieczności uzyskania akceptacji PFRON i aneksowania umowy) przesunięć zaoszczędzonej kwoty na inną pozycję kosztu ujętą w tej samej lub innej kategorii kosztów,
3. wzór „Projektu planu wsparcia” jako załącznik do formularza wniosku.

W roku szkolnym 2019/2020 stawka osobowa przypadającą na jednego beneficjenta programu miesięcznie wynosi 2.500,00 zł.

Wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację programu w roku szkolnym 2019/2020 przyjmowane będą od 24 czerwca 2019 r. do 2 sierpnia 2019 r.

Adresatów programu zachęcamy do składania do Oddziału PFRON właściwego ze względu na siedzibę placówki, wniosku o przyznanie środków finansowych, wg formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do procedur.

Dokumenty związane z realizacją programu zostały udostępnione na stronie internetowej Funduszu.

Info: PFRON
Data publikacji: 19.06.2019 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również