Zmiany w programach celowych PFRON

Rada Nadzorcza PFRON na posiedzeniu 11 marca 2010 r. wprowadziła zmiany w niektórych programach celowych realizowanych przez PFRON, adresowanych do indywidualnych osób niepełnosprawnych.

Zamknięto programy „Pegaz 2003″ i „Komputer dla Homera 2003″ zastępując je odpowiednio „Pegazem 2010″ i „Komputerem dla Homera 2010″. Wprowadzono również zmiany w programie „TRENER PRACY – zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych” oraz w programie „PITAGORAS 2007 – program pomocy osobom z uszkodzeniem słuchu”.

Najistotniejsze zmiany w tym ostatnim to:

– zawieszenie na okres jednego roku zakresu pomocy w części dotyczącej dofinansowania uczelniom lub szkołom policealnym kosztów zakupu i montażu urządzeń wspomagających słyszenie dla uczestników programu, specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania oraz poszczególnych elementów służących jego uzasadnionej rozbudowie, specjalistycznych elektronicznych urządzeń brajlowskich oraz poszczególnych elementów służących ich uzasadnionej rozbudowie, urządzeń lektorskich, kserokopiarki, faksu;
– wprowadzenie maksymalnej wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie, w ramach programu, jednej godziny lekcyjnej (45 minut) pracy tłumacza migowego do kwoty 35 zł;
– zastąpienie wyrażenia „finansowanie” wyrażeniem „dofinansowanie”;
– dopuszczenia możliwości refundacji kosztów pracy tłumacza języka migowego, wykonanej przed terminem zawarcia umowy.

W programach „Pegaz 2010″ i „Komputer dla Homera 2010″ nie zmieniły się cele tych programów. W ramach „Pegaza” osoby z niepełnosprawnością ruchową, pełnoletnie, aktywne zawodowo lub uczące się, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, będą mogły uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż oprzyrządowania specjalistycznego do samochodu, zakup podstawowego lub specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zakup elektrycznego wózka inwalidzkiego z wyposażeniem umożliwiającym jego eksploatację, a także pokrycie kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B.
„Komputer dla Homera”, adresowany do osób z dysfunkcją narządu wzroku, umożliwia dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego, elektronicznego, urządzeń brajlowskich oraz oprogramowania do nich, a także szkoleń w zakresie obsługi nabytego sprzętu.
Dwa powyższe programy w tym roku są adresowane – to nowość – również do osób, które przekroczyły wiek aktywności zawodowej (kobiety – 60 lat, mężczyźni – 65 lat). Warunkiem jest jednak zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
Niestety mniej korzystną dla wnioskodawców zmianą jest możliwość wzięcia udziału w tych programach nie jak dotąd raz na trzy lata, ale raz na cztery lata. Ponadto zwiększono wymagany, minimalny wkład własny, jego wysokość będzie uzależniona od dochodów wnioskodawcy, uzyskanej wcześniej pomocy ze środków PFRON na ten cel oraz ceny samego przedmiotu.
W przypadku zakupu lub montażu oprzyrządowania samochodu wkład własny wynosi od 15 do 25 proc. ceny brutto zakupu lub usługi, podstawowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem od 50 do 60 proc. ceny brutto zakupu, a dla komputerowego sprzętu specjalistycznego wraz z oprogramowaniem od 10 do 20 proc. ceny brutto zakupu. W przypadku wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – od 15 do 25 proc. ceny brutto zakupu, kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B – od 25 do 50 proc. ceny brutto zakupu.
W „Pegazie 2003″ wymagany wkład własny był o wiele niższy, np. przy zakupie sprzętu komputerowego był nie mniejszy niż 10 proc. a przy zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym nie mniejszy niż 1 proc.
W programie „Komputer dla Homera 2010″ minimalny udział własny wynosi:
– dla wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wnioskowanej pomocy do podstawowego sprzętu komputerowego i oprogramowania – 30 do 60 proc. ceny brutto zakupu,
– specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego (w tym urządzeń lektorskich) i oprogramowania – 10 do 20 proc ceny brutto zakupu,
– urządzeń brajlowskich – 10 do 20 proc. ceny brutto zakupu.
W przypadku wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie podstawowego sprzętu komputerowego i oprogramowania, specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego (w tym urządzeń lektorskich) i oprogramowania, urządzeń brajlowskich, których dochód brutto przypadający na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym jest równy lub wyższy niż iloczyn trzyipółkrotności najniższego wynagrodzenia i współczynnika zwiększającego wysokość dofinansowania, kwota udziału własnego w przypadku:
1. podstawowego sprzętu komputerowego i oprogramowania nie może być niższa niż 85 proc. ceny brutto zakupu,
2. specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego (w tym urządzeń lektorskich) i oprogramowania nie może być niższa niż 75 proc. ceny brutto zakupu,
3. urządzeń brajlowskich – nie może być niższa niż 75 proc. ceny brutto zakupu.
Udział własny wnioskodawcy (w złotych) w przypadku zakupu sprzętu komputerowego, elektronicznego, oprogramowania, urządzeń brajlowskich, nie może być niższy niż udział własny zadeklarowany przez wnioskodawcę we wniosku, z wyjątkiem sytuacji, gdy PFRON przyzna dofinansowanie w wysokości niższej, aniżeli wysokość dofinansowania wynikająca z algorytmu zawartego w procedurach realizacji programu. Wniesiony w takim przypadku udział własny, może być proporcjonalnie zmniejszony w stosunku do udziału własnego, deklarowanego przez wnioskodawcę we wniosku.
Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w jego ramach sprzętu komputerowego i oprogramowania nie wymaga wniesienia przez wnioskodawcę udziału własnego, jeśli wysokość kwoty dofinansowania to umożliwia.
W sytuacji, gdy łączna wartość uzyskanego dofinansowania w ramach programu przekracza kwotę 10 tys. zł, zabezpieczeniem udzielonego dofinansowania jest weksel własny in blanco wystawiony przez wnioskodawcę i opatrzony klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową.

W przypadku poprzedniej edycji programu „Komputer dla Homera 2003″, aby skorzystać z dofinansowania konieczne było wniesienie wkładu własnego w wysokości:
· nie mniejszej niż 10 proc. ceny zakupu – dla podstawowego sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania, oraz poszczególnych elementów służących jego uzasadnionej rozbudowie,
· nie mniejszej niż 2 proc. ceny zakupu – dla specjalistycznego sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania, oraz poszczególnych elementów służących jego uzasadnionej rozbudowie,
· nie mniejszej niż 2 proc ceny zakupu – dla specjalistycznych elektronicznych urządzeń brajlowskich, oraz poszczególnych elementów służących ich uzasadnionej rozbudowie,
· nie mniejszej niż 7 proc. ceny zakupu – dla urządzeń lektorskich.

W programach „Pegaz 2010″ i „Komputer dla Homera” została wprowadzona zasada, która przy ocenie wniosków o dofinansowanie daje Funduszowi możliwość skorzystania w szczególnych przypadkach z pomocy ekspertów zewnętrznych. PFRON zrezygnował natomiast z powoływania komisji społecznych w procesie rozpatrywania wniosków, a zastąpił je punktowym systemem oceny.

W ramach programu „TRENER PRACY – zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych” najistotniejsze zmiany dotyczą:
– przeniesienia do procedur realizacji programu zapisów szczegółowo określających zasady kwalifikowalności wydatków;
– umożliwienia Zarządowi PFRON określania (na podstawie analizy efektów realizacji programu) maksymalnej wysokości dofinansowania w przeliczeniu na jedną osobę niepełnosprawną objętą wsparciem;
– wskazania, że dofinansowaniem w ramach programu objęte są koszty związane z wprowadzaniem osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy;
– umożliwienia korzystania z pomocy trenera, doradcy i psychologa również osobom, które w terminie nieprzekraczającym 10 dni roboczych od momentu przystąpienia do projektu, zarejestrują się w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy – niepozostające w zatrudnieniu (obecnie muszą być one zarejestrowane w dniu przystąpienia do projektu).

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również