Teresa Hernik nowym dyrektorem BON

Nową dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych została Teresa Hernik.

Urodzona 18 maja 1956 r. w Michałowie k. Białegostoku, absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Inżynieria Materiałowa i Ceramika. Ukończyła również studium pedagogiczne w Białymstoku oraz studium podyplomowe – zarządzanie jednostkami pomocy społecznej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (Socjalnej) oraz zarządzanie zasobami ludzkimi w Centralnej Szkole Instruktorskiej ZHP.
W latach 1980-1983 pełniła funkcję kierownika Wydziału Ceramicznego w Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego. Następnie w latach 1983-1986 pracowała jako nauczyciel w szkole podstawowej. Została wybrana do Rady Miasta Białegostoku na dwie kolejne kadencje (1990-1998). Jednocześnie angażowała się w wiele inicjatyw i programów na rzecz aktywizacji różnych grup społecznych, m.in. brała udział w programie Stowarzyszenia Samopomocy we współpracy z Ministerstwem Pracy, Zdrowia i Polityki Społecznej w Stuttgardzie, inicjującym działania samopomocowe ludzi starszych w regionie europejskim. W 1994 r. rozpoczęła realizację programu Europejskiej Sieci Zaangażowania Samopomoc III wiek realizowanego ze środków europejskich. Białystok był jedynym polskim miastem biorącym udział w tym programie. Współpracując z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, współtworzyła w Białymstoku Stowarzyszenie Samorządu Mieszkańców jako jedyną i pierwszą organizację promującą samorządność osiedlową.
W 1999 roku była członkiem-założycielem Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku oraz Regionalnego Ośrodka konsultującego problemy tworzących się organizacji pozarządowych.
Mocno angażowała się w działalność Związku Harcerstwa Polskiego, m.in. w ramach działań Nieprzetartego Szlaku; w latach 2005-2007 pełniła funkcję Naczelnika ZHP. Czynnie uczestniczyła w życiu sektora pozarządowego, w ramach grupy kontaktowej konsultowała proces legislacyjny ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Była członkiem-założycielem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.
Oprac. KAT

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również