Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów z niepełnosprawnością

Jesteś rodzicem lub opiekunem dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności i potrzebie kształcenia specjalnego, które będzie uczęszczało w roku szkolnym 2023/2024 do szkoły ponadpodstawowej? Skorzystaj z rządowego programu dofinansowania.

W ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 (w latach ubiegłych program ten funkcjonował pod nazwą „Wyprawka szkolna”) pomoc przysługuje uczniom:
1. słabowidzącym
2. niesłyszącym
3. słabosłyszącym
4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
7. z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6
8. uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
9. uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 i 8.
– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

W roku szkolnym 2023/2024 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2023/2024 do:
• branżowej szkoły I stopnia
• branżowej szkoły II stopnia
• liceum ogólnokształcącego
• technikum
• szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego będzie udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2023/2024 do:
• branżowej szkoły I stopnia
• branżowej szkoły II stopnia
• technikum.
Nie ma możliwości dofinansowania w ramach wyżej wymienionych programu podręczników do kształcenia w zawodach.
Wysokość pomocy w formie dofinansowania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych jest uzależniona od typu szkoły, rodzaju niepełnosprawności oraz poniesionych wydatków. Maksymalne dofinansowanie do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych waha się od 225 zł do 445 zł.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 należy składać w szkole w terminie do 7 września 2023 r., natomiast dyrektorzy szkół przedkładają do MOPS listy uczniów uprawnionych do 8 września 2023 r.
Wzór wniosku do pobrania:
wersja word
wersja PDF

Dowodem zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku zakupów indywidualnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekunów (opiekuna) ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W przypadku zakupu podręczników lub materiałów dla grupy uczniów należy przedłożyć potwierdzenie podmiotu dokonującego zakupu.

Dowody zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych nie muszą być przedłożone z chwilą składania wniosku w szkole, jednakże muszą być dostarczone w terminie umożliwiającym określenie wysokość kwoty pomocy przeznaczonej do wypłaty.

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy oraz wskazanie grup uczniów, którym przysługuje pomoc zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 (Dz. U z 2023 r., poz.1046).

Info: krakow.pl, fot. pexels.com

Data publikacji: 22.08.2023 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również