Rekrutacja do SOS-W w Ziemięcicach

Rekrutacja do SOS-W w Ziemięcicach

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie informuje, że z dniem 01 marca 2016 roku rozpoczęto rekrutację dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego: Przedszkola Specjalnego, Szkoły Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnego w Ziemięcicach k. Tarnowskich Gór, przy ul. Mikulczyckiej 120.

Do placówki przyjmowane są dzieci:
· niewidome i słabo widzące
· z niepełnosprawnością ruchowa, w tym afazją
· z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim
· z zaburzeniami emocjonalnymi, autyzmem, w tym zespołem Aspergera
· z niepełnosprawnością sprzężoną.

Placówka przyjmuje dzieci w wieku od 0 do 25 lat. Ośrodek dysponuje miejscami w internacie.

Zasady rekrutacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ziemięcicach na rok szkolny 2016/2017

I. Harmonogram rekrutacji do Przedszkola Specjalnego i pierwszej klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej:

1. od 1 marca 2016 do 31 marca 2016 – złożenie wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych
2. od 1 kwietnia 2016 do 18 kwietnia 2016 – weryfikacja zgłoszeń przez komisję rekrutacyjną
3. 19 kwietnia 2016 – opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
4. od 20 kwietnia 2016 do 28 kwietnia 2016 – złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
5. 29 kwietnia 2016 – opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

II. Harmonogram rekrutacji do pierwszej klasy Gimnazjum Specjalnego:
· 24 czerwca – 28 czerwca 2016 r.– termin dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
· 30 czerwca 2016 r., godz. 9.00 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i innych dokumentów.
· Do 15 lipca 2016 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej gimnazjum.
· Do 20 lipca 2016 r. – potwierdzenie przez kandydata woli uczęszczania do gimnazjum w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej o ile nie zostało złożone wcześniej
· 22 lipca 2016 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej gimnazjum.
· 22 lipca – 31 sierpnia 2016 r. – postępowanie uzupełniające w przypadku wolnych miejsc.

III. Do wniosku o przyjęcie do szkoły/ przedszkola stosownie należy dołączyć:
1. oryginał lub poświadczoną przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył, kopię świadectwa ukończenia szkoły , klasy
2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów z niepełnosprawnością,
3. orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno -wychowawczych
4. opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
5. orzeczenie o niepełnosprawności jeśli zostało wydane,
6. posiadaną dokumentację medyczną,
7. 2 zdjęcia.

IV. Rekrutacja do pozostałych oddziałów i klas w SOSW :
Rrekrutacja uczniów do pozostałych klas i oddziałów we wszystkich typach szkół wchodzących w skład zespołu trwa przez cały rok szkolny,
1. warunkiem przyjęcia ucznia do klasy równoległej lub programowo wyższej w Szkole Podstawowej Specjalnej lub Gimnazjum Specjalnym jest złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:
· a) podania rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do odpowiedniej klasy w danym typie szkoły,
· b) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,
· c) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, kwalifikującego do danego typu placówki kształcenia specjalnego, lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych
V. Zapisy będą przyjmowane na podstawie wniosku o przyjęcie złożonego osobiście w sekretariacie Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w Chorzowie ul. Dąbrowskiego 55a , lub przesłanego pocztą lub mailem na adres fundacja@rfpn.org.

Kontakt telefoniczny: Krystyna Gwizdoń pod nr 32 241 11 13 wew. 27 lub kom. 603 790 604

Formularze do pobrania:

wniosek o przyjęcie do programu wczesnego wspomagania WWR
wniosek o przyjęcie do przedszkola
wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej
wniosek o przyjęcie do gimnazjum

sza

Data publikacji: 07.03.2016 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również