Serwisy internetowe instytucji publicznych będą bardziej dostępne

Serwisy internetowe instytucji publicznych będą bardziej dostępne

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji (SPI) realizuje projekt wspierający powiatowe urzędy pracy, miejskie ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie we wdrażaniu obowiązujących zgodnie z prawem zasad dostępności serwisów internetowych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Wykluczenie cyfrowe jest jednym z problemów współczesnego świata, utrudniających jego dalszy swobodny rozwój. W przeciwdziałanie temu zjawisku zaangażowały się rządy poszczególnych państw, oraz Komisja Europejska. Problem wykluczenia dotyczy m. in. osób z niepełnosprawnościami. Poprawa ich jakości życia osób w dużej mierze może opierać się na możliwościach wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Statystycznie niższy status finansowy oraz poziom wykształcenia tych osób ograniczają ich dostęp do nowoczesnych technologii i Internetu. Dodatkową barierą jest niska dostępność technologiczna serwisów internetowych oraz zamieszczonych w nich treści.

Obecnie jedynie ok. 20 proc. serwisów instytucji publicznych w Polsce posiada odpowiedni poziom dostępności dla osób niepełnosprawnych. Wyniki „Badania wpływu informatyzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2011 roku” (MSWiA, 2011) pokazują, iż najtrudniejsza sytuacja występuje na poziomie jednostek samorządowych, gdzie 60 proc. instytucji w ogóle nie rozpoznaje tego problemu. Jednocześnie to właśnie te podmioty zajmują się bezpośrednim wsparciem osób niepełnosprawnych, w tym ich aktywizacją społeczną i zawodową.

Aktualny stan prawny obliguje wszystkie instytucje publiczne do dostosowania swoich systemów teleinformatycznych, w tym serwisów internetowych, dla użytkowników z niepełnosprawnościami. 12 kwietnia 2012 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Dokument ten nakłada na instytucje publiczne obowiązek posiadania serwisów internetowych dostępnych dla osób niepełnosprawnych najpóźniej do 30 maja 2015 r. Jednocześnie, od 30 maja 2012 r. każda modyfikacja serwisu internetowego instytucji publicznej, powinna uwzględniać element dostępności.

 

Projekt „Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie II” jest odpowiedzią na zapotrzebowanie instytucji publicznych w tym zakresie. Realizowany jest dwutorowo: SPI przeprowadza audyt zgłoszonych do projektu stron www, tworzy rekomendacje i pomaga wdrożyć zalecenia. PFRON natomiast organizuje seminarium skierowane do kadry zarządzającej audytowanych jednostek udzielając specjalistycznego doradztwa, które pomaga wdrożyć gotowe rozwiązania niwelujące bariery w dostępności serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych.

PFRON serdecznie zaprasza na dwudniowe seminarium „Tworzenie i administrowanie dostępnymi serwisami internetowymi”, które ma na celu uświadomienie tego problemu. Zajęcia prowadzi specjalista, który od ponad 10 lat tworzy serwisy internetowe dostępne dla osób różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Zajęcia odbywać się będą w dniach 10-11 kwietnia 2013 r. (środa-czwartek) w sali konferencyjnej budynku PFRON (sala 907, IX piętro) przy al. Jana Pawła II 13 w Warszawie w godz. 10:00-16:00.

 

 

Data publikacji: 09.04.2013 r.

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również