Uczelnie bardziej dostępne

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która zacznie obowiązywać od 1 października 2011 r. wprowadza wiele pozytywnych zmian dla osób niepełnosprawnych.

Współpraca Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego i środowiska akademickiego przyniosła efekty. Uczelnie będą miały obowiązek stwarzania osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i badaniach naukowych. Już na etapie egzaminów wstępnych, tam gdzie będą one obowiązywały, również na studia doktoranckie, muszą być respektowane szczególne potrzeby niepełnosprawnych kandydatów uwzględnione w regulaminie studiów.
Dotychczasowa dotacja na kształcenie i rehabilitację leczniczą studentów niepełnosprawnych będzie przeznaczana na stwarzanie warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i będzie dotyczyła również doktorantów.
Mniej korzystną zmianą jest ograniczenie pobierania stypendium specjalnego tylko do jednego kierunku, co jest konsekwencją wprowadzenia odpłatności za drugi kierunek studiów dla wszystkich.

Przeprowadzane przez FIRR konferencje z cyklu Pełnosprawny Student przyczyniły się do zebrania najważniejszych postulatów i pozwoliły uzyskać szeroki mandat do reprezentowania uczelni wyższych i wprowadzenia postulowanych zmian w nowej ustawie.

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011, Nr 84, poz. 455) – do pobrania

Udostępnij

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Przeczytaj również